Standpunten

Zoeken

Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

De PvdA staat voor fatsoenlijk werk. Arbeidsbeperking, afkomst en opleidingsniveau mogen geen belemmeringen zijn bij het vinden van werk. 5% van de aanneemsom bij aanbestedingen van de provincie wordt daarom ingezet voor werk voor Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de Provincie neemt naar verantwoordelijkheid op basis van de Participatiewet en zet zich actief in voor het in dienst nemen van Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder

Behoud van werk

De tijd met vanzelfsprekend veertigjarige dienstverbanden is voorbij. Van een baan voor het leven is het nu werk met een leven lang leren. Bij-, her- en omscholing zijn daarom van groot belang voor het behouden van kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA is voor een ‘Omscholingsfonds’ voor oudere werknemers.

Lees verder

Bereikbare voorzieningen

Voorzieningen als scholen, ziekenhuizen, cultuurpodia en bibliotheken moeten bereikbaar blijven. Grotere afstanden om bij deze voorzieningen te komen vereisen een goed openbaar vervoer. Dit geldt zeker voor scholieren en ouderen in Zeeland.

Lees verder

Coalitieakkoord 2015-2019

De titel van het coalitieakkoord is 'Krachten bundelen. Perspectief voor Zeeland'.

Lees verder

De vervuiler en schadeveroorzaker betaalt

Het lozen van vervuild water is verboden. De vervuiler (ongeacht uit welke categorie) moet altijd betalen voor de kosten die het waterschap moet maken voor de reiniging. Ook moet de vervuiler bij blijvende schade aan natuur en milieu geld storten in een herstelfonds. Wie schade aanricht aan wegen, dijken, paalhoofden, enz. draait op voor de

Lees verder

Delta N.V.

De provincie Zeeland is grootaandeelhouder van Delta N.V.

Lees verder

Deltawateren

De afsluiting van de zeegaten hebben de Zeeuwse wateren in problemen gebracht. Zij moeten weer gezond gemaakt worden. Er ontstaan dan nieuwe kansen voor natuur, recreatie en visserij. Een ‘Fonds Deltawateren’ moet helpen die kansen te verzilveren.

Lees verder

Duurzame industrie in de havens

Grondstoffen uit de bodem zijn eindig. Daarom staat de PvdA een circulaire economie voor. Samen met West-Brabant en Vlaanderen moet geïnvesteerd worden in de biobased economy die de Zeeuwse havengebieden toekomstbestendig maakt en versterkt met veel werkgelegenheid.

Lees verder

Energie die werkt

De PvdA kiest voor duurzame energie die werkgelegenheid oplevert. Nieuwe windmolenparken geven nieuw werk. De PvdA verkiest werkgelegenheid boven een hoge dividenduitkering bij Delta N.V. De PvdA is ronduit voor een getijcentrale.

Lees verder

Goede en bereikbare zorg

Voor de PvdA zijn in het dunbevolkte Zeeland kwaliteit en nabijheid voorwaarden voor een goede zorg. De zorg verandert en om daarbij een goede kwaliteit te behouden is intensieve samenwerking van alle partijen in de zorgketen vereist. Op initiatief van de PvdA is een verkenner aangesteld om de knelpunten en kansen bij de samenwerking in de zorg op een rij te zetten. De PvdA gaat met zijn aanbevelingen aan de slag.

Lees verder

Grondwater: natuur volgen met droge voeten

Het waterniveau moet in natuurgebieden zo dicht mogelijk bij de natuurlijke waterstand aansluiten, maar we mogen geen natte voeten krijgen. De belangen van de boeren, bedrijven en inwoners houden we in beeld.

Lees verder

Houd het water in dorp en stad

Het beleid om water zo snel mogelijk uit de stad of dorp af te voeren moet veranderen. Het water kan juist in stad en dorp gebruikt worden voor een aantrekkelijke woonomgeving. Dat is beter voor stad en dorp en goedkoper voor het beheer door het waterschap. Ook in droge periodes water vasthouden is goed voor

Lees verder

Innoveren en kennis exporteren

Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van dijklichamen moet in deze bestuursperiode met betrokken partijen en instanties worden onderzocht. Dat geldt ook voor functiecombinaties met waterberging: wonen en werken bij en op het water, natuurontwikkeling, recreatie en duurzame landbouw en -visserij. Wereldwijd dreigen watertekorten die gevolgen hebben voor de biodiversiteit, de voedsel-voorziening, de economische ontwikkeling en daarnaast

Lees verder

Kansen voor watertechnologie benutten

Er kan een grote sprong voorwaarts worden gemaakt wanneer waterschappen en Nederlandse bedrijven hun kennis met elkaar delen. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit, de energiewinning uit water en het waterbeheer. Met innovatie komen we tot slimme, duurzame en kostenbesparende oplossingen: het waterschap is al gestart met het project ‘energiefabriek’ (energie uit waterzuivering winnen).

Lees verder

Kosten eerlijk delen

De kosten voor het waterschap worden nu voornamelijk opgebracht door de burgers. De lasten moeten eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld tussen (agrarische) bedrijven, burgers en natuurterreinen. De PvdA kiest voor lagere belastingen voor ingezetenen (= burgers). De zuiverings- of verontreinigingsheffing woonruimten moet eerlijk verrekend worden. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1

Lees verder

Kunst, sport & cultuur

De PvdA wil dat voorzieningen voor kunst, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de vier grote steden moet worden gewerkt aan een goede afstemming van bovenregionale sportvoorzieningen, musea en theaters in de provincie.

Lees verder

Landelijke solidariteit voor veiligheid

Het Rijk moet veilige dijken ook in het dunbevolkte Zeeland garanderen. De waterschapsbelastingen voor de Zeeuwen zijn hoger dan elders in ons land. Dat is niet rechtvaardig. Nederland onder èn boven NAP betaalt mee aan bescherming tegen de zee.

Lees verder

Leegstand aanpakken

De leegstand is zowel in de steden als in de dorpen van Zeeland een toenemend probleem. Lege panden in de Zeeuwse steden en dorpen moeten worden benut. Dat moet eerst gebeuren voor dat er nieuwe woonlocaties of bedrijventerreinen worden ontwikkeld. De PvdA is voor de inzet van nieuwe instrumenten, zoals herverkaveling van panden, een provinciale leegstandmakelaar en een ‘Leenfonds Leegstand’.

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord waterschap

Het waterschap moet het percentage opwekken eigen energie in deze bestuursperiode vergroten met 50%. Bij aanbestedingen boven de € 250.000 moet in het contract worden opgenomen dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt (onder andere mensen met een beperking en langdurig werklozen

Lees verder

Natuur binnen- en buitendijks

Het waterschap is er primair voor het waterbeheer, de waterveiligheid en waterkwaliteit. Hoewel natuur- en recreatiebeheer geen kerntaken van het waterschap zijn, houdt het bij de uitvoering van zijn werkzaamheden rekening met de belangen van natuur, landschap en recreatie.

Lees verder

Nieuw werk voor jongeren

Jongeren zijn nodig voor het voortbestaan van bedrijven en de instandhouding van voorzieningen. De PvdA vindt dat er meer werk voor jongeren moet komen in Zeeland. De PvdA gaat samenwerken met jongeren, bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Lees verder

Onderwijs: een goede basis voor de toekomst

Op initiatief van de PvdA is er een Zeeuwse Onderwijsautoriteit gekomen. Die heeft gezorgd voor toekomstbestendig Zeeuwse beroepsonderwijs. Nu is het volgens de PvdA tijd dat de Onderwijsautoriteit zich ook gaat richten op het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Wij zijn voor een tweede University College en academische masterprogramma’s.

Lees verder

Openbaar vervoer

In Zeeland moeten de inwoners langer en verder reizen om bij voorzieningen (school, ziekenhuis), werk en vrienden & familie te komen. Goed en goedkoop openbaar vervoer is daarbij een noodzaak.

Lees verder

Over de grens heen

Samenwerken gaat ook over de provincie- en landsgrenzen heen. Zeeland kan alleen sterk zijn door met de buren samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, havens, ziekenhuiszorg en deltawateren. De PvdA vindt dat Zeeland proactief de Zeeuwse knelpunten en kansen in de Haagse en Brusselse kijkers moet zetten.

Lees verder

Regenwater niet in het riool

Regenwater is schoon water en hoort dus niet thuis in het riool. Voor het opgevangen regenwater moet meer ruimte komen in vijvers, singels, grachten en vaarten. Dat is beter voor het milieu en goed voor de mens. Dit biedt ook kansen voor de recreatie. Bedrijven en woningen moeten het vervuilde water scheiden van het regenwater.

Lees verder

Ruimte is goud waard

De Zeeuwse kust en het open landschap worden door de Zeeuwen gewaardeerd, scheppen een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en trekken veel toeristen. Zij leveren daarmee ook werkgelegenheid op. De PvdA wil dit landschap behouden en de kust niet volbouwen. De kip met de gouden eieren moet worden gekoesterd. Dat vraagt om een visie op de ontwikkeling van de kuststrook. En natuurlijk zijn we tegen uitbreiding van intensieve veehouderij.

Lees verder

Ruimte om te wandelen, te fietsen & te varen

Het waterschap komt tegemoet aan de grote behoefte om het Zeeuwse landschap en zijn natuur te beleven en te ervaren. Daartoe worden veilige fietspaden en recreatieve wandelroutes aangelegd en onderhouden. Daarbij wordt een natuurlijke en vanzelfsprekende geleiding van het publiek nagestreefd; van prikkeldraad, rasters en hekken wordt alleen gebruik gemaakt als het niet anders kan.

Lees verder

Samenwerkende overheden

Zeeland kent veel problemen en uitdagingen waarvan de aanpak om samenwerking vraagt. Die komt nu vaak onvoldoende van de grond. De PvdA wil dat de bestuurlijke samenwerking in Zeeland een nieuwe impuls krijgt. Heldere rolverdeling, meer focus en een pragmatische aanpak zijn daarbij sleutelwoorden. De provincie moet voor bovenregionale zaken vooral de initiatiefnemer zijn, verbinden en faciliteren. Per kwestie moet worden bekeken wat de beste uitvoering is. Zo wil de PvdA alle wegen in het buitengebied in beheer geven aan het waterschap.

Lees verder

Sterke steden

De PvdA wil investeren in een sterke stad met werk, cultuur, onderwijs en andere voorzieningen. Dynamische steden zijn aantrekkelijk voor jong en oud en zijn een ontmoetingsplaats van ideeën. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad en voor de leefbaarheid van de dorpen rondom.

Lees verder

Sterkste schouders de zwaarste lasten

Het waterschap dient rekening te houden met mensen die minder te besteden hebben. Voor Zeeuwen die rond moeten komen van een minimum inkomen of in de schuldsanering zitten: maximale vrijstelling van waterschapslasten. Actieve voorlichting over kwijtscheldingsmogelijkheden en hulp aanbieden bij het invullen van de aanvragen.

Lees verder

Vasthouden, bergen & afvoeren

Bij de aanpak van wateroverlast hanteert het waterschap de strategie van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. De PvdA wil deze drie mogelijkheden evenwichtig toepassen. Samenwerking met België en Duitsland is hierbij van groot belang. Door het stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt de bergingscapaciteit vergroot, de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd en de belevingswaarde

Lees verder

Veiligheid voorop

Industriegebieden, transport van gevaarlijke stoffen en energiecentrales maken Zeeland het tweede risicogebied van Nederland. De rampenbestrijding moet in nauwere samenwerking met het Rijk en Vlaanderen worden georganiseerd en de provincie moet de rol als toezichthouder actief invullen. De PvdA wil meer wijkagenten in Zeeland.

Lees verder

Verkiezingsprogramma’s

Hier treft u de programma's aan van de PvdA Zeeland voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het algemene bestuur van waterschap Scheldestromen voor de periode 2015-2019.

Lees verder

Werk met werk maken

Werken aan dijken, land en wegen? Tegelijkertijd het werk aanpakken! Het Waterschap moet op tijd de dialoog en de samenwerking met het rijk, de provincie, de Zeeuwse gemeenten en betrokken buitenlandse regio’s zoeken. Wanneer de overheden aan dijken, de landinrichting of (water)wegen gaan werken moet altijd en op tijd het waterschap worden ingeschakeld. Werk met

Lees verder

Zeeuwen aan zet

Inwoners en bedrijven moeten actief betrokken worden bij visievorming, bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering zelf. De Zeeuwse PvdA-Statenfractie is aanspreekbaar voor alle Zeeuwen. Jongeren worden structureel betrokken bij het werk van de Statenfractie.

Lees verder

Zorg

Zorg voor Zeeuwen gewoon in de buurt organiseren & speciaal daar waar het moet

Lees verder