Standpunten

Zoeken

Bestuur

Bestuur is er voor de burgers. Voor de PvdA is de norm dat Zeeuwen actief en vooraf betrokken worden bij kwesties die hen aangaan. Voor de provincie en het waterschap gaat het daarbij allereerst om participatie bij planvorming en uitvoering. Daarnaast om het faciliteren van initiatieven van onderop.

Lees verder

Buitengebied

Zeeland heeft als deltagebied grote open ruimten en wijde horizonnen. Deze kernkwaliteit is één van de redenen dat mensen hier graag wonen en recreëren. De voedselrijke platen, schorren en slikken van de Ooster- en Westerschelde en het zoute water van de Grevelingen en het Veerse Meer zijn van groot belang voor gezonde populaties vissen, vogels en zeezoogdieren. Dit schept verplichtingen. Het Zeeuwse landschap is door de eigen cultuur en natuur dus het behouden dubbel en dwars waard.

Lees verder

Burgerparticipatie

Overal in Zeeland moet je kunnen vertrouwen op voldoende aanbod aan betaalbare woningen, op passend werk, goede zorg, bereikbare voorzieningen als onderwijs, maatregelen tegen wateroverlast en op een geleidelijke overstap op duurzame energie die voor iedereen betaalbaar is. Bij deze zaken is een inwoner van Zeeland afhankelijk van de kwaliteit van het bestuur binnen de provincie. Een bestuur dat inwoners in een vroegtijdig stadium betrekt bij het maken van plannen en het nemen van besluiten.

Lees verder

Cultuur

Cultuur heeft een grote waarde voor de samenleving. Zij stimuleert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en spoort hen aan om - alleen of samen met anderen - deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een gevarieerd cultureel aanbod draagt daarnaast ook bij aan een goede woonomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en versterkt het toeristisch aanbod en de promotie van Zeeland. Cultuur is daarmee belangrijk voor leefbaarheid én werkgelegenheid.

Lees verder

Deltawateren

Onze provincienaam zegt het al. Zeeland bestaat uit land en zee. De Zeeuwse wateren zijn belangrijk voor onze visserij, het toerisme en de leefbaarheid. Het water is een zegen maar kent ook een bedreigende kant. Wij Zeeuwen vertrouwen op de Deltawerken. De Deltawerken hebben echter ook negatieve consequenties voor milieu, planten en dieren gehad: oevererosie en slechte waterkwaliteit zijn de duidelijkste voorbeelden. Daar komt nu de klimaatproblematiek bij. Een zeespiegelrijzing van één meter of meer in de komende honderd jaar heeft grote consequenties voor alle vormen van ruimtegebruik in en rond de Deltawateren.

Lees verder

Economie

De grote procesindustrie in de Zeeuwse haven- en industriegebieden zit in een veranderingsproces. De bedrijven moeten verduurzamen en zuiniger omgaan met grondstoffen, water en energie. De gunstige ligging tussen de Randstad en de grote Belgische steden biedt goede kansen om deze uitdagingen aan te gaan. De fusie van Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent tot North Sea Port biedt een toekomstperspectief voor de Zeeuwse havens en industrie waarin duurzaamheid leidend is.

Lees verder

Emancipatie

De PvdA is verbaasd dat Zeeuwse vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de top van het Zeeuwse bedrijfsleven en bij de Zeeuwse overheden. Vrouwen bezitten immers dezelfde capaciteiten als mannen. Wij pleiten voor méér diversiteit.

Lees verder

Energie

Wij onderschrijven de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. Er ligt een opgave om meer duurzame energie op te wekken en de nieuwe vormen van energie op een goede manier inpassen in het landschap. We willen dat iedereen hiervan mee kan profiteren. De kosten van deze transitie mogen niet worden afgewend op Zeeuwen met het minste inkomen.

Lees verder

Financiën

De provincie en het waterschap moeten zorgvuldig omgaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld. De waterschapsbelasting dient op een eerlijkere manier te worden geïnd. Nu betalen huurders en huiseigenaren de hoofdprijs. De lastendruk verschuiven naar (agrarische) bedrijven is rechtvaardig, want daarvoor worden de meeste kosten gemaakt.

Lees verder

Infrastructuur

Als vervoer niet goed geregeld is, kunnen reizigers daar veel last van hebben. Bijvoorbeeld als in de stad het autoverkeer steeds vast staat, maar ook wanneer mensen onveilige kruisingen passeren. Pijnpunten in het verkeer moeten worden aangepakt.

Lees verder

LHBTI

De PvdA draagt LHBTI'ers een warm hart toe. We zijn blij dat de Provincie Zeeland sinds 2018 mede op ons initiatief de regenboogvlag hijst en regenboogprovincie is geworden. Hier stopt het niet. Wij willen dat alle LHBTI'ers zich in Zeeland thuis en gehoord voelen.

Lees verder

Media

Een goede controle op het reilen en zeilen van bestuurlijk Zeeland is noodzakelijk. Niet alleen door de volksvertegenwoordiging, maar ook door de Zeeuwse media en onderzoeksbureaus als ZB|Planbureau.

Lees verder

Onderwijs

Goed onderwijs en hoogwaardige kenniscentra zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie. Zij trekken mensen en bedrijven aan, voeden de arbeidsmarkt en leveren direct of indirect een impuls aan het sociale en culturele leven van de Zeeuwse samenleving. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Dit is een bedreiging voor de werkgelegenheid van alle Zeeuwen. De Zeeuwse economie en werkgelegenheid vragen een duidelijke eigen onderwijsambitie voor Zeeland.

Lees verder

Openbaar vervoer

De PvdA wil een betrouwbare, schone en veilige manier van reizen op het platteland en in de stad. Voor ons staan de fiets en het openbaar vervoer op één, met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar OV-netwerk. Ook willen we het openbaar vervoer naar en van Vlaanderen, Noord-Brabant en de Randstad sterk verbeteren.

Lees verder

Overheid

De provincie en waterschap zijn een belangrijke middenlaag tussen de gemeenten, het Rijk en de Europese Unie. Dit is juist ook in Zeeland aan de orde waar een dunbevolkte en weinig stedelijke regio geconfronteerd wordt met bovengemeentelijke vraagstukken op het gebied van economie, zorg, onderwijs, water en natuur.

Lees verder

Sport

Sport en bewegen zijn gezond en ook goed voor de sociale cohesie en de gemeenschapszin. Sportmanifestaties, zoals de Kustmarathon en het NK Tegenwindfietsen, versterken het imago en de bekendheid van Zeeland.

Lees verder

Stedelijk gebied

Talloze studies laten zien dat mensen gezonder, gelukkiger en meer ontspannen zijn in een groene leefomgeving. Dat is een goede reden hierin te investeren. Daarnaast willen we onze leefomgeving ook voor de toekomst klimaatbestendig maken. Beide zaken zijn te realiseren door vergroening van de leefomgeving. Daarom gaan we aan de slag in de stedelijke omgeving. Uitgangspunten daarbij zijn zuinig ruimtegebruik en voorrang aan de armste wijken.

Lees verder

Veiligheid

De PvdA heeft de volgende standpunten over veiligheid: – De PvdA wil dat provinciale wegen en waterschapswegen die onveilig zijn als eerste aangepakt worden. – De PvdA wil onderzoeken of de A58 volstaat als evacuatieroute bij een zwaar ongeval of ramp. – De PvdA vindt dat vanwege de scheepvaart, de industrie en een kerncentrale langs

Lees verder

Verkeersveiligheid

Niet nieuwe wegen, maar meer veiligere wegen is voor de PvdA het uitgangspunt. Het aantal verkeersslachtoffers in Zeeland moeten we zien terug te dringen naar nul. De herinrichting van de infrastructuur kan daar bij helpen, maar ook aan het gedrag van verkeersdeelnemers moet aandacht worden besteed.

Lees verder

Werk

Passend werk met een goed inkomen is een belangrijk aspect van bestaanszekerheid. Veel Zeeuwen voelen dat deze zekerheden onder druk staan. Mensen maken zich zorgen over het verlies aan vaste banen, de opkomst van tijdelijke contracten, de komst van arbeidsmigranten of zijn onzeker over hun pensioen. Tegelijkertijd zijn er tekorten aan arbeidskrachten in de zorg, horeca en techniek.

Lees verder

Westerscheldetunnel

Eerst vormde de Westerschelde een barrière tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. Tegenwoordig is de tol die voor de Westerscheldetunnel moet worden betaald voor veel mensen een financiële drempel. Die drempel moet worden weggenomen.

Lees verder

Wonen

Een dak boven je hoofd is een van de meest belangrijke mensenrechten. We constateren dat het steeds moeilijker wordt om in Zeeland een goede en betaalbare woning te vinden. Starters hebben moeite om aan een betaalbare huur- of koopwoning te komen. Terugkerende studenten voelen zich genoodzaakt opnieuw bij hun ouders te gaan wonen, terwijl ze jaren op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Daarnaast is ook meer behoefte aan woningen die passen bij de behoeften van onze ouderen.

Lees verder

Zorg

Er is een Zeeuwse visie nodig om te voorkomen dat gezondheidsverschillen groeien. We willen dat de volgende onderwerpen een plek krijgen in de visie: integraal werken, laagdrempelige toegang tot de zorg en investeren in sociale samenhang. Ook de nabijheid van zorg heeft onze volle aandacht. Het is niet de bedoeling dat Zeeuwen voor eenvoudige behandelingen ver moeten reizen.

Lees verder