Overheid

De provincie en waterschap zijn een belangrijke middenlaag tussen de gemeenten, het Rijk en de Europese Unie. Dit is juist ook in Zeeland aan de orde waar een dunbevolkte en weinig stedelijke regio geconfronteerd wordt met bovengemeentelijke vraagstukken op het gebied van economie, zorg, onderwijs, water en natuur.

De PvdA heeft de volgende standpunten voor een moderne overheid:
– De PvdA staat voor een moderne overheid die samen met alle relevante spelers de opgaven in kaart brengt, die domeinoversteigend werkt en die sturing geeft aan anderen. Een actieve overheid die toekomstgericht denkt en op zoek is naar verbindingen om de maatschappelijke opgaven voortvarend aan te pakken.
– De PvdA wil Zeeuwen eerder en intensiever betrekken bij besluitvormingsprocessen. Lokale initiatieven en participatie van inwoners bij planvorming aanmoedigen.
– De PvdA vindt een goede controle op het functioneren van bestuurlijk Zeeland noodzakelijk. Zeeuwse media en onderzoeksbureaus als het ZB | Planbureau zijn daarbij belangrijk.
– De PvdA wil dat de subsidie voor Omroep Zeeland gelijk blijft.
– De PvdA wil dat ZB / Planbureau blijft bestaan. Wel wil de PvdA dat de provincie elke Zeeuwse gemeente jaarlijks vouchers geeft om onderzoeken door het planbureau te laten doen. Zo wordt het planbureau meer regionaal ingezet en neemt de waarde voor heel Zeeland toe.