Buitengebied

Zeeland heeft als deltagebied grote open ruimten en wijde horizonnen. Deze kernkwaliteit is één van de redenen dat mensen hier graag wonen en recreëren. De voedselrijke platen, schorren en slikken van de Ooster- en Westerschelde en het zoute water van de Grevelingen en het Veerse Meer zijn van groot belang voor gezonde populaties vissen, vogels en zeezoogdieren. Dit schept verplichtingen. Het Zeeuwse landschap is door de eigen cultuur en natuur dus het behouden dubbel en dwars waard.

De PvdA heeft de volgende standpunten voor het buitengebied:
– De PvdA pleit ervoor dat Europese middelen voor agrarisch natuurbeheer en vergroening van de landbouw worden ingezet om het landschap en de bijbehorende natuurwaarden te versterken.
– De PvdA is tegen de ontwikkeling van nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie en onderschrijft het beleid zoals geformuleerd in de Kustvisie.
– De PvdA vindt dat agrarische nieuwbouw in het buitengebied alleen mogelijk is als dit gepaard gaat met sloop van gebouwen elders.
– De PvdA vindt dat woningbouw in schuren in het buitengebied alleen mogelijk is wanneer dat aansluit aan de bebouwde kom.
– De PvdA wil werken aan herstel van bloem- en insectenrijke wegbermen, dijken en slootkanten en een goede vogelstand op akkers en in weilanden. Hiervoor moet een programma worden opgesteld, waarin de samenwerking van overheden, agrarische ondernemers en natuurorganisaties centraal staat.
– De PvdA wil dat in Zeeland ook een landbouw mogelijk is die niet mee hoeft in de concurrentiestrijd met de export. De biologische streekproducten zijn daar een voorbeeld van, maar ook bedrijven die inkomsten werven uit natuurontwikkeling of recreatie.
– De PvdA wil dat er een stimuleringsfonds komt met als doel boeren te ondersteunen om te experimenteren met innovatieve producten, om minder pesticiden te gebruiken en te zoeken naar alternatieven.
– Overschakeling naar biologische- of andere duurzame vormen van landbouw dient alle steun van de Provincie te krijgen. Verder wil de PvdA dat duurzame voedselproductie uit het zilte water verder wordt ontwikkeld.
– De PvdA is tegen de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijbedrijven in Zeeland.
– Eerst leggen we de daken van Zeeuwse woningen, bedrijven en overheden vol zonnepanelen en daarna gaan we over op zonneweides, die zoveel mogelijk te worden geplaatst op terreinen met weinig ecologische en landschappelijke waarde.
– De PvdA is tegen de hobby-jacht. Schade door dieren aan landbouw, biodiversiteit of volksgezondheid moet op de eerste plaats worden voorkomen door preventieve maatregelen en door verjagen. Afschot van dieren door beheerders is alleen na zeer zorgvuldige afweging en als laatste redmiddel, acceptabel. De PvdA pleit voor een transparant registratiesysteem waarbij het aantallen wild wat geteld is en geschoten is nauwkeurig en actueel wordt geregistreerd.
– De PvdA vindt het belangrijk dat het natuurontwikkelingsprogramma in Zeeland voor 2027 wordt afgerond overeenkomstig de afspraken die daarover met het Rijk zijn gemaakt. Er moet zo snel mogelijk een actieplan gemaakt worden zodat de afgesproken taakstelling inderdaad wordt gehaald.
– De PvdA wil dat de Boom voor Boom regeling uitgevoerd wordt binnen de gestelde termijn van 2 jaar waarbij ervan uit wordt gegaan dat terug-plant op dezelfde locatie de voorkeur heeft.
– De PvdA wil dat het vergroenen van recreatieterreinen wordt gestimuleerd. We beseffen dat toeristen hierheen komen voor onze ongerepte kust. Als PvdA doen wij er alles aan om deze kust te beschermen tegen verdere verstening.
– De PvdA wil dat de Provincie paal en perk stelt aan de nachtelijke verlichting in het buitengebied en probeert waar mogelijk de verlichting terug te brengen.
– De PvdA wil dat de Provincie een onderzoek start naar geluidsniveaus in de Zeeland en, afhankelijk van de uitkomsten, een provinciaal geluidsplan opstelt om geluidsoverlast aan te pakken.
– De PvdA is tegen de komst van de mestvergister bij Rilland. Dit is een ongewenste ontwikkeling voor de omgeving en de volksgezondheid.
– Glastuinbouw wordt geclusterd op plaatsen waar al veel glastuinbouw is. Er is wat betreft de PvdA geen ruimte voor uitbreiding elders.