Energie

Wij onderschrijven de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. Er ligt een opgave om meer duurzame energie op te wekken en de nieuwe vormen van energie op een goede manier inpassen in het landschap. We willen dat iedereen hiervan mee kan profiteren. De kosten van deze transitie mogen niet worden afgewend op Zeeuwen met het minste inkomen.

Dit leidt tot onze volgende standpunten richting de energietransitie en emissies:
– De PvdA wil niet dat de energietransitie een tweedeling oplevert. Mensen met een lager inkomen moeten in de gelegenheid worden gesteld om mee te kunnen doen.
– De PvdA wil dat omwonenden bij concentratiegebieden bij het plaatsen van windmolens op land kunnen meeprofiteren.
– Windmolens buiten concentratiegebieden zijn alleen mogelijk als breed gedragen burgerinitiatief vanuit een dorpsgemeenschap waarbij omwonenden kunnen meeprofiteren. Dit onder voorwaarden van o.m. sloop van de molen op het einde van de looptijd.
– De PvdA wil initiatieven als getijdenenergie, nieuwe vormen van landbouw en aquacultuur stimuleren en in het landschap op een passende manier vormgeven.
– De PvdA staat positief tegenover windmolens op zee. Daarbij dient verstoring op natuur en natuurlijke structuren zo veel mogelijk voorkomen te worden. De PvdA stimuleert het onderzoek naar de effecten van geluid onder water op dieren in Zeeuwse wateren.
– De PvdA wil meer werk maken van het gebruik van restwarmte voor verwarming van huizen. Voor uitbreiding van glastuinbouw is dit een voorwaarde.
– De PvdA wil ruimte voor snellaadstations langs provinciale wegen. De auto’s van de Provincie Zeeland gaan elektrisch rijden.
– De PvdA wil dat door openbaar vervoer geen CO2 wordt uitgestoten.
– De PvdA maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in met name de Kanaalzone en het Oost-Zeeuws Vlaamse grensgebied. De PvdA vindt dat de belangrijkste bronnen voor luchtvervuiling in beeld moeten worden gebracht door het aantal meetpunten uit te breiden zodat plannen voor verbetering kunnen worden opgesteld en uitgevoerd.