Financiën

De provincie en het waterschap moeten zorgvuldig omgaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld. De waterschapsbelasting dient op een eerlijkere manier te worden geïnd. Nu betalen huurders en huiseigenaren de hoofdprijs. De lastendruk verschuiven naar (agrarische) bedrijven is rechtvaardig, want daarvoor worden de meeste kosten gemaakt.

De PvdA heeft de volgende standpunten over financiën:
– De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden niet verder verhoogd.
– Waterschapslasten voor de ingezetenen moeten omlaag. Belastingen voor waterzuivering koppelen wij aan waterverbruik. Hiervoor hebben wij in september 2018 een motie ingediend in de algemene vergadering van het waterschap.
– Brussel-Straatsburg op Zeeuwse schaal is te gek voor woorden. Twee waterschapskantoren en twee vergaderlocaties openhouden is onnodig kostbaar. Eén van de twee kantoren van waterschap Scheldestromen wordt deze bestuursperiode verkocht.
– Het Btw-compensatiefonds is nu alleen voor gemeenten en provincies beschikbaar. Provincie en waterschap maken zich in Den Haag hard dat waterschappen ook toegang krijgen tot het fonds.
– De PvdA vindt het belangrijk dat het bestuur van de Provincie voldoet aan de uitgangspunten van soberheid en doelmatigheid en verwacht dat ook van organisaties die door de provincie worden gesubsidieerd. Zij moeten voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens.
– De financiën van de Provincie moeten worden gepubliceerd op internet.
– De Provincie neemt het voortouw tot het oprichten van een landelijk fonds om vervuilende (chemische) industrieterreinen te saneren.
– De PvdA wil een onderzoekscentrum in Zeeland om innovatie aan te jagen. Wij willen voor de bekostiging een beroep doen op de € 100 miljard die de Europese Unie uittrekt voor innovatie.
– Drinkwater is een nutsvoorziening. De aandelen van drinkwaterbedrijf Evides zijn nu in handen van de PZEM. Deze aandelen moeten in handen komen van overheden in de provincie.
– De verkoopopbrengsten die PZEM heeft ontvangen na de verkoop van bedrijfsonderdelen moeten zoveel mogelijk geïnvesteerd worden in Zeeland.