Burgerparticipatie

Overal in Zeeland moet je kunnen vertrouwen op voldoende aanbod aan betaalbare woningen, op passend werk, goede zorg, bereikbare voorzieningen als onderwijs, maatregelen tegen wateroverlast en op een geleidelijke overstap op duurzame energie die voor iedereen betaalbaar is. Bij deze zaken is een inwoner van Zeeland afhankelijk van de kwaliteit van het bestuur binnen de provincie. Een bestuur dat inwoners in een vroegtijdig stadium betrekt bij het maken van plannen en het nemen van besluiten.

De PvdA heeft de volgende standpunten over participatie:
– De PvdA wil dat het VN Gehandicaptenverdrag wordt uitgevoerd
– Voor de PvdA is de norm dat Zeeuwen actief en vooraf betrokken worden bij kwesties die hen aangaan. Voor de Provincie gaat het daarbij allereerst om participatie bij planvorming en uitvoering. Daarnaast om het ondersteunen van initiatieven door de inwoners.
– De PvdA vindt het betrekken van jongeren bij het bestuur en de politiek van groot belang. De PvdA zal daarom jongeren blijven betrekken bij de politiek. Onder andere door stagiaires een kans te geven en door te pleiten voor traineeships.
– De PvdA wil Zeeuwen eerder en intensiever bij besluitvormingsprocessen betrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de referendumverordening die Zeeland heeft. Zeeland gaat aan de slag met de Omgevingswet.
– De PvdA wil dat lokale initiatieven kunnen rekenen op een starterspakket (geld, steun / advies).
– De PvdA wil dat de provincie en het waterschap hun kennis inzetten om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van initiatieven vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen. Provincie en waterschap richten zij zich op initiatieven gerelateerd aan hun kerntaken.
– De Provincie en het Waterschap willen een adviserende stem voor een vertegenwoordiger van jongerenorganisaties in voorbereidende commissies.