Reactie op de provinciale Begroting 2020

Door Corina van der Vliet op 15 november 2019

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” Een zin uit een bekend Nederlandstalig lied van The Scene. Een songtekst die aansluit bij onze uitgangspunten: samen, gelijkheid, solidariteit en mogen zijn wie we zijn. De provincie Zeeland is maar een klein onderdeel van de hele wereld, maar ook wij kunnen Samen Verschil Maken.

Verschil maken door bijvoorbeeld eenvoudige taal te gebruiken. Dat vinden wij belangrijk en ook nodig als we anderen bij het voorbereiden van besluiten betrekken. We vragen immers inwoners, andere overheden, organisaties en bedrijven om mee te denken. Als PvdA zijn wij daar sterk voorstander van. De ruimte van dit meedenken en meedoen dient vooraf duidelijk te zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.

Inspraak en meedenken vanuit onze Zeeuwse jeugd heeft bij ons extra aandacht. Wij hebben hierover de volgende vragen: Wanneer komt het college met de uitwerking van de betrokkenheid van jongeren? Wordt in dit voorstel uitgegaan van échte deelname van jongeren? Dat het meer is dan een debat of een gesprek? Wij willen dat jongeren een adviesfunctie krijgen. Is het college van gedeputeerde staten het met ons eens?

“Hier aan de kust, de Zeeuwse kust”, zingt BLØF. De kust die zo belangrijk is. Dat natuur en recreatie samen gaan blijkt uit de Kustvisie. Het is onze aanbeveling en grote wens dat dit ook gebeurt bij het opstellen van de Visie Veerse Meer. We moeten ons niet blind staren op het grote geld van bedrijven die vakantieparken willen bouwen. Zorgen dat de kust en oeverranden niet volgebouwd worden. De kracht van Zeeland is rust en ruimte

Is die toerist dan niet welkom? Tuurlijk wel! Of zoals een bekend kinderliedje: “Welkom, welkom, welkom iedereen. Fijn dat jij hier bent, doe je met ons mee?” Voor ons als PvdA is iedereen welkom in Zeeland. Wij maken ons wel zorgen om de toerist met de iets minder gevulde portemonnee. Kunnen ook zij nog een betaalbare slaapplek vinden? Wat gaat en kan het college van Gedeputeerde Staten doen om ervoor te zorgen dat het mogelijk blijft om op verschillende manieren in Zeeland te overnachten? Dat er een betaalbaar aanbod is voor iedereen?

“Lucht in je banden, lekker fietsen in de zon, wie doet mij wat vandaag”, zingt de Drentse band Skik. Deze fietsende mensen genieten vast van de groene omgeving. In een groene omgeving zijn mensen gelukkiger, gezonder en meer ontspannen. Bossen aanleggen, hagen planten. Samen met de SGP-fractie hebben wij hierover een motie opgesteld. Voor goed insectenvriendelijk maaibeheer van groenstroken en wegbermen is door de Vlinderstichting het landelijk keurmerk Kleurkeur ontwikkeld. Bedrijven ontvangen, door deel te nemen aan een korte training, dit certificaat. Overigens hopen wij dat, als wij als provincie het voorbeeld geven, andere partijen zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen gaan volgen.

De mensen in het vorige stukje tekst gingen op de fiets. Maar, veel mensen pakken ook de auto. Het is, op bepaalde momenten op de dag, druk op onze Zeeuwse wegen. Hoe kunnen we deze wegen veilig houden? Naar onze mening niet door meer asfalt. Een vierbaansweg tussen Goes en de Zeelandbrug betekent niet dat de Deltaweg veiliger wordt. Wij zijn wel voor betaalbare aanpassingen die de veiligheid vergroten. Het is goed dat in de begroting wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Het openbaar vervoer verandert naar slimme mobiliteit. Verschillende vormen van vervoer aan elkaar koppelen. De trein, de bus, de veerdiensten, buurtbussen, deelauto’s, deelfietsen. Het is een hele puzzel om dit goed voor elkaar te krijgen. Wij willen positief meedenken en onze ideeën inbrengen. Wij blijven kritisch de betaalbaarheid van de slimme mobiliteit bewaken.

“T’is weer voorbij die mooie zomer”, een bekend lied van Gerard Cox. En het klopt: het was zeker weer een mooie zomer. Met hoge temperaturen. Records zijn verbroken. Meer tropische dagen en hoosbuien. We moeten echt actie ondernemen. Op een goede manier met onze aarde omgaan zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier op een fijne manier kunnen leven. Mensen, natuur en economie in balans.

Het verlagen van de uitstoot van stikstof staat hoog op de agenda. De landbouw speelt hierbij een grote rol. Onze provincie heeft gekozen om het gesprek met de landbouw aan te gaan. Wat ons betreft de enige juiste keuze. Luisteren naar elkaar. We weten dat de landbouw zelf ook actief mee denkt en mee doet. Boeren in balans met de natuur.

Beschikbaarheid van zoetwater is niet vanzelfsprekend. Het beschikken over zoetwater is van levensbelang. Hoe kunnen we de watervoorraad vergroten, de vraag naar zoet water verminderen, zoet water beter vasthouden en de aanvoer verbeteren? Ga er maar aan staan! Een pittige maar zeker ook interessante opgave. Wij zijn akkoord met het benoemen van het Deltaplan Zoetwater als groot project. Hierdoor krijgt het de waarde en de erkenning die nodig is.

In een lange volzin staat dat de culturele infrastructuur toegankelijk is voor een breed publiek. Geen eenvoudig taalgebruik, maar wel een tekst die onze aandacht trekt. Verstaat het college onder ‘toegankelijkheid voor een breed publiek’ ook de financiële toegankelijkheid? Dat cultuur bereikbaar is voor iedereen, ook voor mensen met minder financiële mogelijkheden?

“15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde”, van Fluitsma en Van Tijn. Een liedje van zo’n ruime 20 jaar geleden. Inmiddels wonen er ruim 17 miljoen mensen in Nederland. Deze mensen willen een dak boven hun hoofd. Ook in Zeeland. De huurprijzen en koopprijzen stijgen snel. Niet alleen in onze steden maar ook in kleine kernen is het steeds moeilijker om iets betaalbaars te vinden. En wij willen juist betaalbare woningen! Woningen die passen bij de wensen van onze inwoners.

We lezen dat gewerkt wordt aan een Kwalitatief Woononderzoek Zeeland en dat er een grote uitdaging ligt. Samenwerking is ook hier belangrijk. Over eigen grenzen heen kijken om te komen tot het beste gezamenlijke resultaat. Wij willen dat, samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en particuliere initiatiefnemers een plan van aanpak voor de (sociale) huursector wordt opgesteld. Dit met als doel dat er binnen vier jaar, verspreid over Zeeland, voldoende (sociale) huurwoningen zijn gerealiseerd.

We stappen over naar het onderwijs. Elke jongere heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Gegevens over het (verwachte) tekort aan leraren zijn bekend. Ook weten we dat al maatregelen zijn opgepakt. Maar, wij zijn, samen met het CDA en de VVD, benieuwd welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden. Daarbij willen wij dat de provincie een coördinerende en faciliterende rol oppakt. Wij dienen, samen met het CDA en de VVD, hierover een motie in.

“It’s all about the money, money, money”, zingt Meja. Maar is dat wel zo? Volgens ons gaat het om het maken van inhoudelijke keuzes en dan is het geld volgend. In de begroting en de Zomernota is sprake van een gunstiger financieel perspectief dan aan het begin van de vorige bestuursperiode. Maar, niet alles kan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, de vrije financiële ruimte is beperkt. Wij vinden de financiële documenten er degelijk en gezond uitzien. Alertheid blijft gevraagd, maar we gaan niet klagen.

We willen iedereen die gewerkt heeft aan het opstellen van de Zomernota en de Begroting 2020 bedanken voor hun inzet.

Fractievoorzitter Corina van der Vliet

Motie ‘Onderwijs’ (15-11-2019)
Aangenomen met steun van PvdA, CDA, VVD, SGP, 50PLUS, CU, SP, PvdD en PVV Bosch.

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet