Pijplijnprojecten Veerse Meer Visie

Door Eddy Heerschop op 28 oktober 2019

Provinciale Staten heeft op vrijdag 25 oktober 2019 ingestemd met de startnotitie Veerse Meer Visie. Zie hier voor onze bijdrage.

Vooraf heeft de PvdA een aantal vragen gesteld, onder andere over de pijplijnprojecten. We willen voorkomen dat hierover tijdens of na het vaststellen van de visie onduidelijkheid bestaat. Duidelijkheid over de pijplijnprojecten vinden wij van groot belang om misverstanden te voorkomen.

Uit de antwoorden blijkt dat wat pijplijnprojecten zijn (de definitie, de voorwaarden) en welke dit zijn (concrete benoeming van het pijplijnproject) tijdens het proces wordt vastgesteld. Dit vraagt, gelet op huidige ontwikkelingen van projectontwikkelaars, volgens ons alertheid van alle bij het proces betrokken deelnemers. Wij zullen regelmatig de verantwoordelijk gedeputeerde bevragen en de voortgang in de gaten houden

Hieronder onze vragen over de pijplijnprojecten en de daarop van Gedeputeerde Staten ontvangen antwoorden:

1. Welke pijplijnprojecten lopen er reeds, zodat duidelijk is waar we nu over spreken, dit om te voorkomen dat er in de nabije toekomst nieuwe projecten worden gestart?
Antwoord: Op dit moment zijn voor de gebiedsvisie Veerse Meer nog geen pijplijn projecten benoemd. Dit benoemen is een deelproces/procedure van het proces gebiedsvisie Veerse Meer en gebeurt met betrokken partijen. Met hen worden de criteria opgesteld en wordt een peildatum benoemd. Na vaststelling van de startnotitie door alle raden en staten kan deze deelprocedure worden gestart.

2. Zit er een vacuüm (leemte) tussen de vaststelling van de Veerse Meer visie en de Omgevingsvisie? Kunnen er in dit vacuüm nieuwe pijplijn projecten gestart worden?
Antwoord: Het streven is om eind januari / begin februari 2020 een eerste concept visie te formuleren en daarna de besluitvorming bij raden en staten te laten plaatsvinden om zo een bouwsteen van de Zeeuwse Omgevingsvisie te kunnen worden. De eerder genoemde peildatum en bijbehorende pijplijnprojecten maken hier onderdeel van uit.

Statenlid Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

“Ik ben Eddy Heerschop. Geboren en getogen Vlissinger. Werkzaam in de Zeeuwse industrie. Ik wil mij gaan inzetten voor: – Een duurzamere economie. – Een provincie waar vakmensen, arbeidsmigranten, laag en hoog opgeleide Zeeuwen kunnen wonen en werken in een groene, gezonde en veilige omgeving. – Waar mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen,

Meer over Eddy Heerschop