Veerse Meer Visie

Door Eddy Heerschop op 25 oktober 2019

Voor ons ligt het Statenvoorstel ‘Gebiedsnotitie Veerse Meer’. Als PvdA zijn wij blij dat de provincie gevraagd is om deze startnotitie te faciliteren en samen met de betreffende stakeholders is nu deze notitie opgesteld.

Wij hebben kennis genomen van deze notitie en hebben een paar vragen en opmerkingen hierover. In het document wordt gesproken over een breed gedragen behoefte om een gezamenlijke visie vast te stellen. Dat is natuurlijk goed. Ook is er in de eerste fase een inspiratiebijeenkomst gepland waar Statenleden, raadsleden en bestuursledenleden van het waterschap voor worden uitgenodigd. Graag hadden wij gezien dat ook maatschappelijke organisaties als de Zeeuwse Milieufedratie , Stichting Het Zeeuwse Landschap, RECRON Zeeland , de binnenvaartsector, de sportvisserij, enzovoort bij deze eerste bijeenkomst aanwezig kunnen zijn.

De PvdA zou graag zien dat burgers al vanaf het eerste begin worden betrokken bij deze visie. Wij willen voorkomen dat burgers pas halverwege in kunnen stappen om hun meningen te geven.

Kunnen Gedeputeerde Staten toezeggen dat inwoners er van het begin bij worden betrokken?

Daarnaast vragen wij ons af of het de intentie is van Gedeputeerde Staten om kaderstellend te zijn bij de inrichting van het Veerse Meergebied op een zelfde manier als bij de kustvisie?

Verder zijn wij niet tegen de kwaliteitsverbetering waarover gesproken wordt, wel vragen wij ons af over welke kwaliteitsverbetering wij hier spreken. Wanneer het gaat om verbetering van de natuurkwaliteit is hier niets op tegen, maar wanneer het gaat om de kwaliteitsverbetering van verpauperde recreatie bedrijven willen wij aandacht voor het volgende:

Kwaliteitsverbetering van recreatie-objecten houdt meestal in dat er mooie landschappelijk ingebedde bungalows en landschapsparken voor terugkomen. Op zich is dit niet verkeerd, maar wij willen aandacht vragen voor het feit dat veel van deze kwaliteitsparken niet betaalbaar zijn voor iedereen. Beter zou zijn dat er ook gekeken gaat worden naar enerzijds hoogwaardige kwaliteit en anderzijds naar betaalbare eenvoudige overnachtingseenheden, dus een goede betaalbare kampeerplek voor de minder kapitaalkrachtige toerist.

In het kader hiervan vragen wij aan Gedeputeerde Staten om er naar te streven dat het huidige aantal overnachtingseenheden niet wordt uitgebreid en dat er voor de kleine portemonnee ook overnachtingsmogelijkheden blijven.

Voor wat betreft de eigenlijke Veerse Meer Visie, dit moet tevens wat de PvdA betreft een lange termijn visie zijn, en tegen het licht van de huidige klimaatproblematiek pleiten wij voor een landschapsvisie als onderdeel van de Veerse Meer Visie. Hier dient in opgenomen de uitbreiding van het bosareaal in Zeeland.

Concreet de vraag: Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat er naast of gelijk met het vaststellen van de Veerse Meer Visie er een langetermijnvisie moet komen met daarin een landschapsvisie waarin uitbreiding van natuur boven de uitbreiding van bebouwing gaat?

De PvdA blijft dit proces nauwlettend volgen!

Statenlid Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

“Ik ben Eddy Heerschop. Geboren en getogen Vlissinger. Werkzaam in de Zeeuwse industrie. Ik wil mij gaan inzetten voor: – Een duurzamere economie. – Een provincie waar vakmensen, arbeidsmigranten, laag en hoog opgeleide Zeeuwen kunnen wonen en werken in een groene, gezonde en veilige omgeving. – Waar mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen,

Meer over Eddy Heerschop