Door op 15 november 2013

Najaarsnota & Begroting 2014

“Geld als water”, dat bedacht ik mij toen ik in 2007 deze Provinciale Staten betrad. Provincie Zeeland had geld, veel geld op plank liggen. Het Delta-dividend kwam ruim binnen. Geld genoeg voor ruimhartig beleid.  Die situatie is nu anders. Laat ik voorop stellen dat de provinciale financiën gezond zijn. We hebben nog een behoorlijke algemene reserve. Toch lopen de provinciale financiën in 2014 behoorlijke risico’s. Onze PvdA-fractie doet niet aan doemdenken, maar zorgen voor 2014 hebben wij wel.

Thermphos
De afwikkeling van Thermphos baart onze PvdA-fractie zorgen. Europa doet niet mee en minister Kamp (VVD) komt ook niet ruimhartig over de brug. Ook de landelijke overheidsfinanciën staan er niet florissant voor. Het kan toch niet zo zijn dat het grootste deel van de risico’s van de afwikkeling van Thermphos op het bordje van de provincie Zeeland komt te liggen. Daarom hecht de PvdA-fractie eraan om die risico’s zo snel mogelijk in beeld te brengen.

Delta N.V.
Het bedrijf Delta staat er niet goed voor. In de najaarsnota wordt al rekening mee gehouden met een lager dividend van € 15 miljoen. Delta heeft een winstwaarschuwing dient uitgaan en aangeven dat haar publiek aandeelhouders moet uitgaan van een lager dividend. Dit betekent voor onze provincie Zeeland een dividend van € 10 miljoen. Het Delta-dividend wordt weliswaar in de begroting als incidenteel geld beschouwd. Echter wordt er veel beleid betaald met het Delta-dividend en het Delta-dividend maakt een belangrijk onderdeel uit van de begroting. We gaan in Zeeland die pijn wel voelen. Wat betekent bijvoorbeeld die verlaging van het Dividend voor de Zeeuwse economie?

Werkgelegenheid
Nederland is uit de recessie en de economie groeit, kopte de Volkskrant gisteren. Het gaat ook niet slecht gaat met de Zeeuwse economie. Zeeland heeft lage werkloosheidscijfers. Dat is mooi. Maar je zult maar als ontslagen werknemer van Zalco, Thermphos of een ander Zeeuws bedrijf je baan zijn kwijtgeraakt. Dan heb je niet zoveel aan die positieve verhalen over de economie. Wat doet de provincie concreet aan het arbeidsmarktbeleid? Er komt een plan van aanpak van de drie O’s: overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. De gemeenten krijgen geld van het Rijk voor bestrijding van jeugdwerkloosheid. De vraagkant en het aanbod op de Zeeuwse arbeidsmarkt moeten beter op elkaar worden afgestemd. Daarom is een arbeidsmarktmonitor nodig. Hoeveel geld krijgt Zeeland van de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid? In het sociaal akkoord is € 600 miljoen uitgetrokken voor sectorale aanpak. Hoe staat het met innovatie en het aantrekken van nieuwe bedrijven? De PvdA-fractie wil harde cijfers zien van ter onderbouwing van het economisch beleid. Een continue monitorrapportage is nodig. Een soort economisch dashboard voor de provincie Zeeland.

Grensarbeid
We liggen als Zeeland naast Vlaanderen. Samenwerking met Vlaanderen is belangrijk voor onze Zeeuwse economie. Maar de arbeidsmobiliteit tussen de beide regio’s is lastig. Onze fractie vraagt zich af wat de provincie kan betekenen om die grensoverschrijdende arbeid te stimuleren. Verschillende regelgeving in België en Nederland werkt belemmerend. Het werken in Antwerpen zou eigenlijk even vanzelfsprekend moeten zijn als het werken in Rotterdam. Het Bureau Belgische Zaken is in Zeeland, opgeheven terwijl er wel behoefte is aan een informatiepunt. Wat denkt het college hieraan te doen?

Jeugdzorg
Het grootste deel  van de kinderen groeit gezond en gelukkig op. Helaas is er een kleine groep kinderen die in slechte omstandigheden opgroeit. De kwetsbaarste kinderen behoren altijd beschermd te worden en hulp te worden geboden. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten baart ons grote zorgen. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd heeft de plannen van de Zeeuwse gemeenten afgekeurd. Zo is er grote onduidelijkheid geconstateerd over de frictiekosten, maar bovenal is de continuïteit van de jeugdzorg in Zeeland niet geborgd. Dat kan betekenen dat een deel van de kinderen en / of jongeren niet meer die hulp krijgen die ze nodig hebben. De genoemde commissie verwacht zelfs dat de Zeeuwse gemeenten er niet in zullen slagen om op tijd de benodigde afspraken met de zorgaanbieders  te kunnen  maken. Dit is een situatie die we niet kunnen toestaan in Zeeland. Het kan niet zo zijn dat het kind de dupe wordt van deze transitie. De PvdA dringt erop aan dat de Zeeuwse gemeenten hun eigen visies en belangen ondergeschikt maken aan het zoeken van een gezamenlijke oplossing. Dat geldt wat ons betreft ook voor alle betrokken partijen in de jeugdzorg. En niet in de laatste plaats het provinciaal bestuur. We zijn blij dat de gedeputeerde inmiddels weer is aangeschoven bij de Task Force Jeugd en wij verwachten dat de gedeputeerde er alles aan doet om de transitie te doen slagen zonder dat daar Zeeuwse kinderen de dupe van worden. Dat kan in eerste instantie zijn met de volle inzet van provinciale ambtenaren bij dit proces, er is veel expertise aanwezig hier in de Abdij.  In tweede instantie vindt de PvdA dat wanneer de nood erg groot wordt, de provincie bereid moet zijn om ook financiële middelen in te zetten. Ook voor dat het te laat is. Er mogen geen kinderen buiten de boot vallen.

Ziekenhuiszorg
Een ander probleem op het gebied van de Zeeuwse zorg is de ziekenhuiszorg. Dit is ook breed uitgemeten in de pers. Om hier de gewenste beweging in te krijgen hebben we een half jaar geleden al een initiatiefvoorstel besproken in de commissie. Een meerderheid had toen twijfels over de naam ‘Zorgautoriteit’ en of er voldoende draagvlak voor was in het werkveld. Nu zijn we een half jaar verder en zijn de problemen en het gekissebis alleen maar groter geworden. Dat brengt de noodzaak tot een Verbindingsofficier Zorg (we hebben de titel Zorgautoriteit inderdaad veranderd) alleen maar dichterbij. We willen eerst nog wat informatie inwinnen in het veld, alsook ons laten adviseren door de expert die de gedeputeerde heeft voorgesteld, om  nog dit jaar te komen met een nieuw initiatiefvoorstel dat hopelijk kan bogen op een grote meerderheid in deze Staten.

OV-kaart MBO-ers
Het begint ongeveer een traditie in de Provinciale Staten te worden. De PvdA komt terug op het onderwerp: Een kortingskaart  voor MBO-studenten. Zij beschikken niet over een OV-kaart. Vele scholieren moeten lang reizen met het openbaar vervoer om hun gewenste opleiding te kunnen volgen. Flexibiliteit en bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt is voor Zeeland. De ROC’s fuseren en komen voor veel jongeren op grotere afstanden te liggen. Een mooie stageplek in Kamperland moet wel bereikbaar zijn. Aangezien veel MBO-ers nog geen rijbewijs of auto hebben is dat dus niet praktisch. De PvdA-fractie dient samen met de SP-fractie een amendement in.

Kramp
Onze PvdA-fractie is bezorgd. maar moeten wij nu in de kramp gaan schieten? Moeten wij stil gaan zitten en wachten totdat risico’s zich voordoen? Voorzitter dat vindt onze PvdA-fractie niet verstandig. Het vraagt wel  van het college grote creativiteit om  binnen die beperkte provinciale middelen en grote financiële  risico’s die op Zeeland afkomen te blijven investeren in die Zeeuwse samenleving.

Fractievoorzitter Annebeth Evertz

De Partij van de Arbeid, de SP, de PVV, Natuurlijk Zeeland en de Partij voor Zeeland steunden het amendement van de PvdA en de SP. Helaas bleek dit onvoldoende steun te zijn. Dat is spijtig voor alle Zeeuwse MBO-ers die ver moeten reizen om op hun school te komen. Zij en hun ouders / verzorgers draaien dus op voor hoge reiskosten. De hoogste reiskosten voor MBO-ers in Nederland…