Fusie havenbedrijven Zeeland en Gent

Door Anita Pijpelink op 1 december 2017

‘A merger of Eguals’. Dat is de begeleidende titel van de fusie-overeenkomst tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (ZSP). Oftewel, een samensmelting van gelijken. De ontwikkeling van ons Zeeuws Havenbedrijf heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan en is voor de werknemers en alle direct betrokkenen intensief geweest. Van provincie-ambtenaren naar werknemers in dienst van een commercieel bedrijf en nu samen met Havenbedrijf Gent in een internationale samenwerking met als doel schaalvergroting, meer bedrijvigheid, een betere concurrerende uitgangspositie en dus een mooie plek op de wereldmarkt als haven, waardoor werkgelegenheid gegarandeerd is en mogelijk en hopelijk zelfs toeneemt. Onze fractie staat positief tegenover deze fusie en ziet de kansen die de beide havenbedrijven ook zien. We zijn blij dat een Vlaams en een Nederlands havenbedrijf zich niet door hun verschil in nationaliteit hebben laten weerhouden om een fusiemogelijkheid te onderzoeken en een fusie willen aangaan. Grensoverschrijdende samenwerking in een regio als de onze juichen wij toe en moedigen we aan.

En tegelijkertijd geven we in de lijst wensen en bedenkingen onder meer mee dat juist vanwege het grensoverschrijdend karakter van de fusie er wat ons betreft veel aandacht uit moet gaan naar het overbruggen van de cultuurverschillen. Onze fractie denkt dat er geen middel of instrument mag blijven liggen om te voorkomen dat cultuurverschillen een risico vormen voor het succes van het gefuseerde havenbedrijf. Organisaties en het succes van een organisatie draaien op menskracht en de kracht tussen mensen. Een intra-nationale fusie van twee bedrijven vraagt al aandacht voor cultuurverschillen tussen de gefuseerde bedrijven laat staan een inter-nationale fusie. Wij vragen dan ook aan de gedeputeerde of zij in de toekomst ons op de hoogte wil en kan houden van de vorderingen en ontwikkelingen op dit thema.

De fractie van de PvdA is blij dat het college vasthoudt aan de voorwaarde, die nu als opschortende voorwaarde wordt gesteld, namelijk dat er een getekende samenwerkingsovereenkomst en financieringsovereenkomst komt inzake de sanering van Thermphos. We ondersteunen de bekrachtiging van deze opschortende voorwaarde zoals deze meegegeven wordt door Provinciale Staten in de lijst wensen en bedenkingen. Het is jammer dat een heugelijk gebeuren als deze havenfusie overschaduwd wordt door het dossier Thermphos en met name de stroperige manier waarop de drie partijen, zonder daar voor schuldige aan te wijzen, tot een getekende overeenkomst komen. We moeten nu eenmaal wel zakelijk zijn en blijven. De wereld draait niet op mooie blauwe ogen, maar op duidelijke afspraken die vastliggen en bekrachtigd zijn door handtekeningen van de daartoe bevoegden. We vragen de betrokken gedeputeerden om de vaart erin te houden ook bij de andere partijen en ons als Provinciale Staten op de hoogte te houden van vorderingen dan wel obstakels, zoals dat tot nu toe ook steeds gebeurd is. En onze fractie heeft er nog specifiek een vraag bij. Van de vier aandeelhouders van ZSP heeft het dossier Thermphos het meest en het meest direct gespeeld. Bij de gemeentelijke aandeelhouders alleen indirect middels de financiële consequenties van de oplossing in de begroting van ZSP. Er leek wat wrevel te zijn ontstaan tussen de gemeentelijke aandeelhouders en de provincie als aandeelhouder van ZSP. Hoe is dat nu? Is het op dat gebied weer pais en vree?

En dan van onze kant nog enkele woorden over het te vormen Toezichthoudend Orgaan binnen het bedrijf. Het college heeft aangegeven dat één van de gedeputeerden zitting neemt in deze soort Raad van Commissarissen, dit orgaan dat toezicht houdt op de directie. Wat de fractie van de PvdA betreft stopt dat echt na twee jaar. Zitting nemen in een dergelijk orgaan van een commercieel bedrijf lijkt ons voor een overheidsorgaan geen rol die lang moet duren. Zeker niet gezien de positie die we als aandeelhouders ook hebben en vanuit onze garantstelling aan ZSP. Daarnaast en bovenop staat het haaks op ons eigen deelnemingenbeleid. Vanwege de opstart van dit bijzondere samengaan maken we nu geen essentieel bezwaar maar nogmaals, wat ons betreft niet langer dan twee jaar.

Tenslotte wens ik vanaf deze plek namens de PvdA-fractie alle medewerkers van beide havenbedrijven heel veel werkplezier en succes toe in het nieuwe havenbedrijf en daar reken ik ook beide bestuurders toe, die gelukkig geen bonus claimen voor het succesvol afronden van het fusieproces, want wat ons betreft begint het nu pas echt, die merger of equals. Die samensmelting van gelijken, waarbij wij hopen dat er geen George Orwell-achtige taferelen ontstaan, waarbij de een toch wat meer gelijk is dan de ander en waarbij er aandacht uitgaat naar alle medewerkers van het havenbedrijf en er recht wordt gedaan aan een daadwerkelijke samensmelting waar de krachten van beide bedrijven er mogen zijn en medewerkers in een nieuwe bedrijfscultuur hun kracht kunnen inzetten.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink