Door Anton van Haperen op 21 juli 2015

Vragen over ‘Het Baken’ bij Gorishoek

De Provinciale Zeeuwse Courant van 5 juli 2015 laat weten dat de gemeente Tholen akkoord gaat c.q. overweegt in te stemmen met permanente bewoning van de recreatieappartementen in het toekomstige complex Het Baken op de Oosterscheldedijk bij Gorishoek.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Tholen wil daarmee initiatiefnemer Sprangers Bouw uit Breda tegemoet komen, omdat de verkoop van de recreatieappartementen ‘nog altijd niet goed loopt’. Het te realiseren complex ligt op een plek die in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is aangewezen als ‘regionale ontwikkelingslocatie’ voor verblijfs- en dagrecreatie.

Voor dit type locaties worden ‘mogelijkheden geboden voor nieuwvestiging van bedrijven, die zich richten op specifiek voor die locatie geldende kansen’. Voor recreatiewoningen zijn in het omgevingsplan regels geformuleerd voor een bedrijfsmatige exploitatie en de instandhouding van de kwaliteit van het complex. Deze regels hebben ook formele geldingskracht via de Verordening Ruimte Provincie Zeeland.

De Zeeuwse Statenfractie van de Partij van de Arbeid vindt het ongewenst dat nieuw te bouwen recreatiewoningen worden ingezet voor permanente bewoning. Dit leidt niet alleen tot ruimtelijke versnippering van permanente bewoning in Zeeland, maar het doet ook afbreuk aan de recreatieve kwaliteiten en potenties van bijzondere locaties langs de Zeeuwse kust. Nieuwe permanente bewoning hoort in of bij de steden en dorpen van Zeeland en niet op nieuw te vestigen verblijfsrecreatiecomplexen. Dit verdraagt zich ook niet met de woningbouwprogrammering, waarover tussen gemeenten en met de provincie afspraken zijn of worden gemaakt.

Wanneer een ondernemer zijn nieuw te realiseren recreatieappartementen of -bungalows niet verkocht krijgt dient de vraag gesteld te worden of deze voldoende zijn toegesneden op de ‘specifiek voor die locatie geldende kansen’. Als het niet anders kan, moeten dan plannen worden aangepast? Het mogelijk maken van permanente bewoning is geen oplossing.

In dit verband hebben de Statenleden Anton van Haperen en Annebeth Evertz van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het voornemen van de gemeente Tholen om permanente bewoning mogelijk te maken in het nieuw te bouwen appartementencomplex Het Baken?
2. Hoe is het college van Gedeputeerde Staten bestuurlijk en / of ambtelijk betrokken bij de planvorming voor de regionale ontwikkelingslocatie Gorishoek en bij het voornemen om permanente bewoning van Het Baken mogelijk te maken?
3. Hoe beoordeelt het college van Gedeputeerde Staten deze plannen, mede in het licht van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de Verordening ruimte provincie Zeeland?
4. Welke instrumenten heeft de provincie in handen om te voorkomen dat permanente bewoning van Het Baken mogelijk wordt gemaakt?
5. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid en voornemens deze instrumenten in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op Statenvragen ‘Permanente bewoning Het Baken in Gorishoek’ (21-07-2015)

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen