Door Maarten Rossen op 3 januari 2017

Vragen over baggeren Sloekreek

In oktober 2016 is waterschap Scheldestromen begonnen met de baggerwerkzaamheden in de Sloekreek. Gebied rond de Sloekreek is aangemerkt als ‘agrarisch gebied met ecologische waarde’. Het is jammer te moeten constateren dat delfspecie in het aanpalende natuurgrasland is gedeponeerd (zie foto) terwijl voor het slib uit de grote kreek wel een apart speciedepot is ingericht. Wanneer aantasting van de natuurwaarden onvermijdelijk is dient het verlies te worden beperkt en gecompenseerd.

Mede naar aanleiding van bovenstaande hebben hoofdingelanden Maarten Rossen en Paul Weemaes van de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen gesteld:

1. Is het juist dat de gronden ten oosten van de Sloekreek deel van het Natuurnetwerk Zeeland zijn? Zo nee, welke status hebben deze gronden dan wel?
2. Heeft het waterschap bij de planning en voorbereiding van het baggerwerk rekening gehouden met de regelgeving in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018?
3. Hoe is de bescherming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden geregeld?
4. Zijn de noodzakelijke vergunningen aangevraagd?
5. Was het niet mogelijk om alle baggerspecie in het speciedepot op te slaan?
6. Welke vormen van mitigatie en compensatie past het waterschap toe / gaat het waterschap toepassen?

Antwoorden op vragen PvdA-fractie over baggeren Sloekreek (03-01-2017)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen