Vragen over spuiten van gif

Door Maarten Rossen op 28 mei 2018

De afgelopen weken hebben inwoners ons gewezen op het feit dat op diverse plekken in Zeeland bermen en dijken van het waterschap zijn bespoten. Van bermen in de buurt van Biervliet met herbiciden tot aan de dijk bij Ritthem met een nog onbekende stof.

De vegetatie vormt, samen met de klei van de deklaag, een erosie-remmend geheel. Wat betreft de vegetatie is proefondervindelijk aangetoond dat een begroeiing met weinig grotere open plekken én met een hoge worteldichtheid in de toplaag sterk bijdraagt aan een erosiebestendige dijk. Deze twee criteria staan daarom centraal in de toetsing van de grasbekleding volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2017.

Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen gesteld:

1. Is het juist dat er herbiciden worden gebruikt op grond van / in beheer bij het waterschap?

2. Strookt het gebruik van herbiciden met het biodiversiteitsbeleid van het waterschap?

3. Bent u het met de PvdA eens dat de variatie in begroeiing vergroot dient te worden om zo de stevigheid van de groene bekleding van dijken en daarmee de waterveiligheid te vergroten?

Beantwoording bestuursvragen PvdA gebruik herbiciden (28-05-2018)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen