Door Anita Pijpelink op 4 november 2016

Statenvoorstel Thermphos

De aanleiding voor het Statenvoorstel Thermphos is de voortgang in de afronding van de werkzaamheden van het saneren van het Thermphosterrein. Bij dat saneren staan net als bij het college voor de fractie van de PvdA de aspecten veiligheid en milieu voorop. Deze Staten worden gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van budgetten om de werkzaamheden aan het terrein dusdanig te doen dat aan deze aspecten wordt voldaan.

Op 15 december aanstaande moet Van Citters Beheer B.V. met een onderbouwd plan komen voor de afronding van de werkzaamheden en dat is toch een erg zorgelijk verhaal aan het worden. Ervaren mensen en ingevlogen experts weten het niet, het verwerken van fosfor gaat veel langzamer dan gedacht en het lijkt dat de moed iedereen een beetje in de schoenen aan het zakken is. Dat is begrijpelijk. Weer zo’n zwaard van Damocles dat deze provincie boven het hoofd hangt.

Op verzoek van de Commissie Bestuur laat de gedeputeerde verder onderzoeken waar de juridische verantwoordelijkheden voor het saneren precies liggen. De resultaten van dat onderzoek ziet onze fractie met belangstelling tegemoet en het is goed om de juridische kant van deze kwestie te laten onderzoeken. Dat is slechts één kant van een zaak waar vele kanten aan zitten en wat onze fractie betreft is het enorm hoge risico dat een bevuild fosforterrein nu eenmaal geeft een morele verantwoordelijkheid voor de overheid om het niet door te schuiven naar toekomstige generaties maar, hoe moeilijk en moeizaam ook, om het op te lossen. We zijn aan toekomstige generaties verplicht om de grond schoon achter te laten en aan huidige generaties om de veiligheid te garanderen. Daarnaast ligt het terrein op een toplocatie als het om grootschalige bedrijvigheid gaat. Daar moet je niet willen dat er een soort dump ontstaat van afval van het meest gevaarlijke soort. Daar is de grondprijs echt te hoog voor en het is niet goed voor het imago van Zeeland.

Ik noemde net met name de morele verantwoordelijkheid van de overheid, want dat deze sanering de draagkracht van de provincie Zeeland en haar inwoners ontstijgt is al bijna evident. We komen daar in de zeer nabije toekomst nog wel met elkaar over te spreken. We zullen de landelijke overheid dan ook zeker wijzen op hun rol in deze, zeker ook gezien het feit dat een belangrijke oorzaak voor het faillissement van Thermphos de dumping van fosforerts in Kazachstan was, waar de Europese Unie en ook Nederland weigerde om maatregelen tegen de nemen.

Onze fractie zal instemmen met het voorstel, niet omdat we denken er daarmee te zijn, maar omdat we het zien als een noodzakelijk volgende stap in een nog heel moeizaam proces en we ons niet aan onze morele verantwoordelijkheden willen onttrekken.

Tot slot nog een vraag over het mobiliteitscentrum. Is het mobiliteitscentrum dat was ingesteld voor het ontslagen personeel van Thermphos worden ingezet voor de werknemers die ontslagen gaan worden bij de vestiging van Heerema in Vlissingen-Oost?

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

 

 

 

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink