Door op 27 januari 2015

Ontmantelingskosten kerncentrale Borssele?

WISE (World Information Service on Energy) Nederland heeft begin dit jaar aan Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) vragen gesteld over de kosten die verbonden zullen zijn aan de ontmanteling van de kerncentrale Borssele.

De beantwoording door EPZ is niet bepaald helder. De Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele (BOKB) moet er voor zorgen dat de zogenaamde amoveringskosten van de nucleaire installatie gedekt worden.

In 2010 maakte het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) zich zorgen over het feit dat onvoldoende geld zou zitten in de pot om de kerncentrale bij Dodewaard te ontmantelen. De ontmanteling van Dodewaard werd mede daarom met 40 jaar uitgesteld.

Dat fondsen die toekomstige zorgen moeten afdekken niet altijd het rendement opleveren wat verondersteld werd aanvang weet Zeeland maar al te goed. Het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland bleek door vrij eenzijdige beleggingen in 2008 in één klap € 5 miljoen kwijt te zijn en ook nog eens € 2,5 miljoen rendement.

Reden voor de Statenleden Annebeth Evertz en Anton van Haperen om hierover vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten:

1. Bent u bekend met de vragen van WISE en de beantwoording door EPZ? Zo ja, wat vindt het college van de manier van antwoorden? Zo nee, zou u zich daar alsnog in willen verdiepen?
2. Bent u het met ons eens dat bij een gevoelige en gevaarlijke kwestie als kernenergie juist volledige transparantie over de opruimkosten dient te worden gegeven?
3. Wat is nu precies het moment van ontmanteling van de kerncentrale in Borssele en wat zullen de kosten hiervan zijn?
4. Wordt door EPZ en BOKB overwogen om het moment van ontmanteling uit te gaan stellen?
5. Hoe worden de ontmantelingsgelden belegd door de BOKB? Welke risicoprofielen worden daarbij gehanteerd?

Antwoorden op Statenvragen ‘Ontmanteling kerncentrale’ (27-01-2015)