Door op 10 juli 2015

Coalitieakkoord

Perspectief bieden voor Zeeland en haar inwoners is de kernboodschap van de nieuwe coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA. De samenleving verandert en daarmee ook de Zeeuwse samenleving. De rol van de Zeeuwse overheid wordt een andere. De komst van het internet heeft de samenleving in een netwerksamenleving veranderd. Een overheid, die meer moet stimuleren in plaats van zelf te organiseren. Een overheid die deelneemt aan allerlei netwerken en niet louter meer financier van is grote projecten. Dat vraagt een andere bestuurscultuur. Samen met haar inwoners en partners en andere overheden werken aan een nieuw perspectief voor Zeeland: de krachten bundelen.

Bruisende steden & vitaal platteland
Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen, maar de PvdA fractie hecht eraan aan te geven wat zij de komende vier jaar verwacht van het college. De PvdA verwacht voor haar Zeeuwse inwoners bruisende Zeeuwse steden. Een sterke stad met werk, cultuur, onderwijs en andere voorzieningen. Dynamische steden zijn aantrekkelijk voor jong en oud en zijn een ontmoetingsplaats van ideeën. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad en voor de leefbaarheid van de dorpen rondom. Met genoegen leest de PvdA-fractie in het coalitieakkoord dat het college zich de opgave heeft gesteld om te werken aan de Zeeuwse stedelijke aantrekkelijkheid in samenhang bezien met een aantrekkelijke kust en een vitaal platteland. Samen met de gemeentelijke overheden de leegstand in de Zeeuwse binnensteden aanpakken door middel van het opstellen van een gezamenlijke visie over de detailhandel.

Bereikbare zorg
Volgens de PvdA fractie moeten Zeeuwse inwoners kunnen beschikken over bereikbaar en goede zorg. De zorg verandert. Om een goede kwaliteit te behouden is intensieve samenwerking van alle partijen in de zorgketen vereist. Op initiatief van de PvdA is een zorgverkenner aangesteld om de knelpunten en kansen bij de samenwerking in de zorg op een rij te zetten. Recent heeft de commissie Toekomstige Zorg Zeeland haar rapport gepubliceerd. Het coalitieakkoord geeft het belang aan van goede en bereikbare gezondheidszorg en dat die bereikbare gezondheidszorg provinciale betrokkenheid vereist. De provinciale betrokkenheid vindt de PvdA-fractie belangrijk en zij zal de komende vier jaar op dit onderwerp de vinger aan de pols houden.

Kustvisie
De Zeeuwse kust is goud waard. Haar kust en het open landschap worden door de Zeeuwse inwoners gewaardeerd. Zij scheppen een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en trekken veel toeristen. Zij leveren daarmee ook werkgelegenheid op. De PvdA-fractie heeft altijd aangegeven dat zij het landschap wil behouden en de kust niet wil volbouwen. De kip met de gouden eieren moet gekoesterd worden. Onze PvdA-fractie vindt het een goede zaak dat het college deze bestuursperiode start met het opstellen van een nieuwe kustvisie.

Werkgelegenheid
Behoud van werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen heeft de PvdA-fractie hoog in het vaandel. Jongeren zijn nodig voor het voortbestaan van bedrijven en de instandhouding van voorzieningen. Goede werkgelegenheid voor jongeren in Zeeland vindt de PvdA-fractie dan ook belangrijk, maar ook aandacht voor werk voor de ouderen. Dat betekent dat er altijd geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Onderwijs is een goede basis voor de toekomst en een tweede kans voor ouderen om een goede aansluiting te houden op de arbeidsmarkt. De onderwijsautoriteit Zeeland heeft onlangs het rapport Campus Zeeland uitgebracht, een ambitieuze en aansprekende visie op de uitdagingen voor een kwalitatief goede onderwijsinfrastructuur voor Zeeland. De PvdA-fractie kan zich goed vinden in de visie van het coalitieakkoord, waarin de provincie Zeeland deelneemt aan de ingestelde stuurgroep, die in 2016 met voorstellen voor de realisatie van Campus Zeeland komt.

Duurzame energie
De PvdA fractie kiest voor duurzame energie en industrie die werkgelegenheid oplevert. Grondstoffen uit de bodem zijn eindig. Daarom staat de PvdA-fractie een circulaire economie voor. Samen met West-Brabant en Vlaanderen moet geïnvesteerd worden in de biobased economy die de Zeeuwse havengebieden toekomstbestendig maakt en versterkt met veel werkgelegenheid. Het landelijk energieakkoord vraagt inzet op alternatieve energieopwekking. In het coalitieakkoord leest de PvdA-fractie dat duurzame energie past bij Zeeland en dat het college zich de komende bestuursperiode gaat richten op biomassa, zonne-energie, energie uit water en energie uit wind. U begrijpt voorzitter dat de PvdA-fractie vanuit haar gedachtegoed zich hierin prima vinden.

Financiën
De komende bestuursperiode vergt een actief financieel beleid. Het Deltadividend is afgenomen en het Rijk verlaagde de uitkeringen uit het provinciefonds. Bij grote projecten, zoals de Sloeweg liepen de kosten behoorlijk op. Zeeland toekomstbestendig maken binnen de beperkte financiële middelen is een hele uitdaging. De PvdA-fractie heeft er vertrouwen in dat dit het nieuwe college gaat lukken. En wenst het college veel succes bij deze nieuwe Tour de Force!

_DSC7719-1

Fractievoorzitter Annebeth Evertz