Door Anita Pijpelink op 17 maart 2016

Zero-based Heroverwegen

Het fenomeen voorjaarsschoonmaak is al lang niet meer in alle huishoudens een fenomeen dat in deze tijd van het jaar nog actief wordt uitgevoerd. In mijn huishouden in ieder geval niet, zeg ik u eerlijk, maar ik herinner me dit fenomeen als kind wel. De hele woonkamer stond op zijn kop, gordijnen hingen buiten op de waslijn, meubels werd geboend en stonden tijdelijk ergens anders, de woonkamer werd op een haar na leeggehaald, alle hoeken en gaten werden gepoetst en geboend en na een week stond alles weer te glanzen en te stralen. Ik herinner me de geur van de boenwas nog. Vaak ging deze week ook gepaard met de overweging “Wat komt er terug in de woonkamer, wat is aan vervanging toe en wat kan naar de stort of (beter nog) naar de kringloop en wat krijgt een andere plek?”.

Bij de voorbereiding op deze commissievergadering moest ik willekeurig aan deze voorjaarsschoonmaak denken. Zero-based heroverwegen: een haast eufemistische en geruststellende term onder het mom van “We zetten alle vakjes in het Excel-bestand Begroting provincie Zeeland op nul euro, gaan dan kijken wat we moeten, en bij wat er dan overblijft aan budget kunnen we de vraag stellen wat we dan verder nog willen.” Een rigoureuze voorjaarsschoonmaak dus in de begroting. De bezem en de stofdoek door de begroting, gecombineerd met de vraag of we de goede dingen doen. Wat onze fractie betreft de aansluitende efficiency en kwaliteitsvraag: Doen we de goede dingen op een juiste manier? Wij vragen ons daarbij ook af welke andere partners we kunnen betrekken bij het doen van die goede dingen. Vandaag is er nu al en voor het eerst naar aanleiding van een lijvig voorliggend ambtelijk stuk de mogelijkheid om publiekelijk als commissie bestuur met elkaar en met het college van gedachten te wisselen over deze exercitie en dat waardeert onze fractie enorm.

Zowel voor de basisbegroting als de ambities geldt dat dit nu vooral nog technische doorvertalingen zijn van de huidige begroting. En dan zijn het ook nog vooral sectorale doorvertalingen en opties, terwijl het college in haar begeleidend schrijven nadrukkelijk noemt dat het om een integrale heroverweging gaat. Wat de fractie van de PvdA betreft moet er de komende tijd gezocht worden naar de dwarsverbanden tussen de ambities en naar mogelijkheden om daarmee maatschappelijke opgaven te realiseren. Integraal denken dus en dat gaat wat onze fractie vooraf aan de het opnieuw wegen van delen van de begroting, want dat zijn immers de politieke keuzes. Het gaat nu in het rapport vooral over (grotendeels oude) instrumenten en niet over maatschappelijke opgaven. Om in de beeldspraak te blijven: Misschien moeten na de voorjaarsschoonmaak ook de meubels anders gearrangeerd worden, moeten misschien nieuwe meubels gekocht worden of moeten zelfs bestaande ruimten een andere functie krijgen.

En misschien droomt onze fractie te hardop wanneer we zeggen dat het daarnaast erg plezierig zou zijn als dit orgaan in de begroting een budgettair flexibele schil creëert waarmee de provincie met een aantal mooie en relevante maatschappelijke opgaven, prima flexibel kan functioneren in de rol van stimulator, initiator en slagvaardig en wendbaar kan opereren. Haar eigen doelstelling verwoordt in het collegeakkoord.

Dan de vraag naar de ambities, de vraag wat willen we? Wat wil de fractie van de PvdA? Wij willen inzet van middelen op die thema’s die het leven van Zeeuwen kwaliteit en verdieping brengen, zoals onderwijs, cultuur, en kwaliteit op ruimtelijk gebied. Onze fractie heeft de ambitie om in te zetten op passend werk voor elke Zeeuw en goede bereikbaarheid van werk, onderwijs en voorzieningen middels een goed openbaar vervoer. Ik waag me er nu niet aan om alle ambities van de PvdA voor Zeeland hier hardop te benoemen, ze staan in ons programma. Bij alle ambities die door het college geïnventariseerd zijn is ons advies ook hier, conform ons coalitieakkoord: bundel krachten, verbind ambities die elkaar versterken en maak keuzes! Keuzes die recht doen wat ons betreft aan de maatschappelijke opgaven van dit orgaan dat in dienst staat van de inwoners van Zeeland.

Die voorjaarsschoonmaak waar ik net over sprak nam ongeveer een week in beslag. De exercitie van Zero-based Overwegen is tijdrovend en kan niet jaarlijks, maar als dit alles resulteert in een frisse begroting die kansen en ruimte biedt voor een wendbare en flexibele organisatie ten behoeve van Zeeland en haar inwoners en financiële kansen creëert voor groei op alle gebieden dan helpt de fractie van de PvdA graag met poetsen en dan vooral om de boel te helpen laten stralen!

_DSC7703-1
Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink