Door op 14 maart 2014

Bezuinigingen

Provincie Zeeland moet bezuinigen. Het geld is op. Door de economische crisis gaat het niet goed met het energiebedrijf Delta N.V. Waar wij in het begin van deze collegeperiode nog uitgingen van € 20 miljoen dividend, moet er nu door winstwaarschuwingen van Delta N.V. worden uitgegaan van een dividend van € 10 miljoen. In 2015 van een dividenduitkering van € 15 miljoen.  Delta-dividend maakt een belangrijk deel van de provinciale begroting uit en het wegvallen hiervan betekent bezuinigen op de uitgaven en dat doet pijn. Dat zullen wij als PvdA-fractie beslist niet ontkennen.

Voor gezonde provinciale financiën moet er in 2014 een bedrag van € 13 miljoen worden bezuinigd en voor 2015 staat een bedrag van € 6 miljoen aan bezuinigingen op de rol. De PvdA-fractie kan zich erin vinden dat het college deze pijn zo snel en volledig mogelijk willen nemen, zeker om de verwachtingen van externe partijen te kunnen bijstellen. Het pakket dat er nu ligt is vindt onze fractie een evenwichtig pakket aan bezuinigingen. De pijn is over alle programma’s verdeeld. Zoals ik al in de commissie Bestuur, Financiën & Welzijn aangaf , ondersteunt de PvdA-fractie dit pakket aan bezuinigingen.

Maar laten we nu niet gaan zitten somberen. Er gebeurt nog steeds heel veel. Grote projecten als de Sluiskiltunnel, Waterdunnen en de marinierskazerne blijven in tact. Daarbij wordt de Economische Agenda en het Omgevingsplan grotendeels uitgevoerd. De uitvoering van de nota Leefbaarheid & Bevolkingsontwikkeling en de Cultuurnota blijven grotendeels in stand.

De Provincie Zeeland mag dan minder te besteden hebben, maar komende jaren wordt er nog veel aan beleid gerealiseerd. Toch blijft onze PvdA-fractie alert. Het mag en kan niet zo zijn dat soberheid gelijk komt te staan aan stilstand. Het gevolg van de bezuinigingen is wel dat er nauwelijks geld is voor nieuwe taken en ontwikkelingen en voor cofinancieringsmiddelen, waarmee de afgelopen jaren veel geld wordt binnengehaald.

Er bestaat echter ten aanzien van  een aantal zaken, zoals het rekeningsaldo 2013, eventuele frictiekosten bij de fusie Zeeuwse Bibliotheek-Scoop en het dossier Thermphos nog geen volledig en duidelijk beeld over de financiële omvang ervan. Bij de Voorjaarsnota moet die duidelijkheid er zijn en bestaat er ook meer inzicht in de financiële ruimte, waarvan op dat moment kan worden uitgegaan.

De PvdA-fractie hecht er belang aan dat in geval bij meer financiële ruimte het college  bij de Voorjaarsnota met voorstellen komt voor economische ontwikkelingen, voor de onwijs- en kennisinfrastructuur en het scheppen van meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en projecten met cofinanciering. Daarom dient de PvdA-fractie samen met de VVD, SGP en het CDA een motie in waarin Gedeputeerde Staten worden opgedragen om bij meer financiële ruimte in de Voorjaarsnota met deze voorstellen te komen.

We moeten alle zeilen bijzetten om onze provincie Zeeland vitaal te houden. Maar voorzitter, u kent ons Zeeuwen nu. Wij worstelen, maar komen beslist boven!

Annebeth Evertz 2011
Fractievoorzitter Annebeth Evertz