Door op 21 januari 2014

Zeeuws scholingsfonds

De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben onlangs een akkoord bereikt over het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie. Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020 circa € 450 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). In aanloop naar de nieuwe programmaperiode is het volgens de Zeeuwse PvdA-Statenfractie wenselijk een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een Zeeuws scholingsfonds op te richten voor MBO- en HBO-studenten die hun opleiding in Zeeland of Vlaanderen aan een MBO- of een HBO-instelling zouden volgen. Binnen deze groep horen ook de Zeeuwen die zich laten om-, her- en bijscholen.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Piet Hamelink van de Partij van de Arbeid de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

  1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie en welke mogelijkheden dit biedt voor Zeeland?
  2. Zijn er (onderwijs)beleidsplannen waarin de ESF-gelden zijn verwerkt of gebruikt kunnen worden?
  3. Zijn er gegevens bekend bij Gedeputeerde Staten van het aantal in Zeeland woonachtige leerlingen dat buiten Zeeland een MBO- of een HBO-opleiding volgt?
  4. Delen Gedeputeerde Staten het idee van onze fractie om te komen tot een Zeeuws scholingsfonds om deze leerlingen een extra prikkel te geven om in Zeeland te blijven studeren?
  5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om in plaats van kosten- naar waardesturing te werken en met nieuw te ontwikkelen instrumenten te gaan samenwerken met de Zeeuwse gemeenten? Zo neen, waarom niet?

Antwoorden Statenvragen Zeeuws scholingsfonds (21-01-2014)

Bijlage bij antwoorden Statenvragen Zeeuws scholingsfonds