Door op 2 december 2013

Vragen over samenwerking zeehavens

Mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur & Milieu, heeft tijdens het onlangs gehouden havengildediner in Amsterdam gepleit voor nauwere samenwerking van de Nederlandse zeehavens. Samenwerking is volgens haar nodig om te kunnen concurreren met buitenlandse zeehavens en om innovaties in en rond de zeehavens te realiseren. Komend voorjaar wil zij samen met de Nederlandse zeehavens en het bedrijfsleven hiervoor een werkprogramma opstellen.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Piet Hamelink en Frits de Kaart van de Partij van de Arbeid de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

1. Worden Gedeputeerde Staten en Zeeland Seaports betrokken bij het opstellen van het werkprogramma?
2. Worden er financiële middelen gekoppeld aan het werkprogramma? Zo ja, hoe worden deze middelen verdeeld over de Nederlandse zeehavens?
3. Mogen deze middelen ook ingezet worden voor samenwerkingsprojecten van Zeeuwse havens met Vlaamse havens?
4. Welke resultaten hebben eerdere samenwerkingsverbanden met andere Nederlandse havens opgeleverd voor de Zeeuwse havens?
5. Hoe verloopt de samenwerking tussen de Zeeuwse en Vlaamse havens?
6. Met welke vorm van samenwerking zijn de Zeeuwse havens het meest gebaat? Samenwerking met Nederlandse of Vlaamse havens?

Antwoorden op Statenvragen over samenwerking zeehavens (02-12-2013)