Vragen over huisvesting waterschap

Door Tom Lievense op 15 oktober 2018

De waterschapsfractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen over de huisvesting van Scheldestromen gesteld. De bestuursvragen gaan over het vervangen van de installatie voor energievoorziening in Middelburg, de naar onze mening onwenselijke situatie met twee hoofdkantoren en de hoge huisvestingskosten als gevolg daarvan én het verhuren van kantoorruimte onder de exploitatiekosten. De Middelburgse gemeenteraadsfractie van de PvdA stelde vergelijkbare vragen aan haar college omdat er ondanks een onderzoek in het recente verleden misschien nog steeds mogelijkheden bestaan tot samenwerking.

Als PvdA-waterschapsfractie onderhouden wij contacten met gemeenteraadsfracties in Zeeland. Uit een memo van de gemeente Middelburg maken wij op dat bij de nieuwbouw van het Stadskantoor en het kantoor van Scheldestromen een installatie aangelegd is voor de energievoorziening voor de beide gebouwen gezamenlijk. Voor het onderhoud van de installatie is destijds een onderhoudscontract afgesloten met de Delta voor 15 jaar. Na deze 15 jaar worden zowel de gemeente Middelburg als het Waterschap eigenaar van de installatie. De Delta heeft aangegeven het contract niet te verlengen. Dit betekent dat het contract afloopt op 29 april 2019. Bij de gemeente Middelburg is op 18 september 2018 een kredietaanvraag naar de raad gegaan voor vervanging van het energiesysteem.

Sinds de fusie van Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen tot Waterschap Scheldestromen heeft ons waterschap twee hoofdkantoren. In september 2016 ontvingen wij een memo over de huisvesting. Zoals bekend is dit Zeeuwse Brussel-Straatsburg-verhaal de PvdA een doorn in het oog. We hebben gehoord dat flexibele werkplekken ertoe leiden dat een deel van de medewerkers, van afdelingen die in Terneuzen zijn gevestigd, hun werkzaamheden vanuit het kantoor in Middelburg verricht. Dit wekt bij de PvdA vragen op of het niet wenselijk is om alle afdelingen in hetzelfde kantoor te huisvesten. Gezien de overcapaciteit aan werkplekken verhuurt Waterschap Scheldestromen een deel van beide hoofdkantoren.

1. Is Waterschap Scheldestromen, evenals de gemeente Middelburg, voornemens de energievoorziening van het kantoor aan de Kanaalweg te gaan vervangen? Zo ja, wat zijn hiervan de kosten en wanneer is hiervoor het benodigde krediet beschikbaar gesteld? En hoeveel is dat dan? Zo nee, waarom niet?
2. Wat is de dagelijkse bezetting van de kantoren in Terneuzen en Middelburg (exclusief verhuur)? En klopt het dat sinds het invoeren van flexibele werkplekken medewerkers in andere kantoren werken dan gepland?
3. Welke afdelingen werken momenteel vanuit het hoofdkantoor in Terneuzen? Welke voordelen heeft dit voor de betreffende afdeling?
4. Heeft het Dagelijks Bestuur een beeld van de voorkeuren van de betreffende afdelingen? Zoja, kunt u deze delen met de leden van de Algemene Vergadering? Zo nee, is het Dagelijks Bestuur bereid om dit alsnog in beeld te brengen?
5. In hoeverre ziet het Dagelijks Bestuur het in het huidige economisch tij nog c.q. opnieuw als een kans om de organisatie gezamenlijk te huisvesten met de organisatie van de gemeente Middelburg?
6. Wat zijn de exploitatiekosten van de hoofdkantoren in Middelburg en Terneuzen?
7. Kan het Dagelijks Bestuur een overzicht geven van de inkomsten die het waterschap heeft gegenereerd met de verhuur van de beide hoofdkantoren in de afgelopen tien jaren?
8. Kan het Dagelijks Bestuur aangeven hoeveel inkomsten uit verhuur zij verwachten te halen in de komende tien jaar?

Beantwoording bestuursvragen over kantoren (15-10-2018)

Tom Lievense

Tom Lievense

“Mijn naam is Tom Lievense. Sinds 2014 ben ik betrokken bij de PvdA-fractie in het waterschap. Hoewel ik sinds 2018 raadslid ben voor PvdA/GroenLinks blijf ik graag betrokken bij het waterschap. In Vlissingen heb ik watermanagement gestudeerd en ben ik afgestudeerd op het onderwerp algenkweek met afvalwater. Deze deskundigheid én mijn kennis van wat er

Meer over Tom Lievense