Door Maarten Rossen op 20 juli 2017

Vragen over gebruik vervuilde grond Plan Perkpolder

Het belangrijkste fundament van Plan Perkpolder lijkt vervuilde Belgische grond te zijn waarmee een deel van het terrein wordt opgehoogd en wat geld moet opleveren. De PvdA-fractie maakt zich zorgen, want wanneer het project om wat voor reden dan ook stagneert of zelfs volledig stopt ligt er een bult vervuilde Belgische grond op Zeeuws bodem en mogelijk een gepeperde rekening op het bord van waterschap Scheldestromen. In de PZC stond onlangs te lezen dat er ten aanzien van de grondkwaliteit alleen garanties zijn gevraagd. Vragen staat vrij. Afdwingen is in dit geval beter. Volgens de Wet bodembescherming mag niet alleen de bodem, maar ook het grondwater niet verontreinigd raken. De PvdA-fractie heeft weinig fiducie in vervuilde Belgische grond als financieringsbasis voor een project.

Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen gesteld:

1. Zijn de door waterschap Scheldestromen gevraagde garanties ook verkregen? Zo ja, wie heeft deze garanties afgegeven? Zo nee, waarom niet?
2. Van welke locatie(s) komt de vervuilde grond die gebruikt gaat worden voor de ophoging?
3. Wie voert de controles op de aan te voeren vervuilde grond uit?
4. Bevinden zich in het gebied waar de vervuilde grond zal worden gebruikt zoetwaterbellen?
5. Welke maatregelen worden getroffen om uitspoeling te voorkomen?
6. Bent u het met de PvdA eens dat ter bescherming van het grondwater geotextiel / folie / doek dient te worden aangebracht? Zo nee, waarom niet?
7. Wie heeft bij de verwerking van vervuilde grond in het project Plan Perkpolder de zorgplicht?

Antwoorden op de vragen van de PvdA inzake grond Perkpolder (20-07-2017)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen