Door Anita Pijpelink op 3 juni 2016

Voorjaarsnota 2016

Wat in een regulier politiek jaar een van de meest wezenlijke stukken van het jaar is, de voorjaarsnota, kan vandaag in deze vergadering van Provinciale Staten niet los gezien worden van het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’. Maar voorzitter, een regulier jaar is het niet voor Zeeland en haar inwoners, daar zijn we het in dit huis allemaal wel over eens. Daar getuigen de ambitieuze plannen van zowel het college in de voorjaarsnota én de commissie Structuurversterking Zeeland van. En de opgestroopte mouwen van een ieder in deze zaal en daarbuiten om onze provincie een plek te laten zijn waar het voor iedereen  op gebied van werken, wonen en leven.

De fractie van de PvdA wil vanaf deze plek alvast de leden van de commissie bedanken voor haar tomeloze werk de afgelopen maanden en de vele gesprekken en interviews die de commissie gevoerd heeft. Vele woorden zijn opgetekend, waarvan het rapport, het actieplan getuigen.

Soms zegt een enkel beeld alles waar woorden 64 pagina’s voor nodig hebben. Ik wil u graag meenemen naar het beeld van de foto op de voorkant van het rapport. Het doet mij als geboren en getogen Zeeuws-Vlaamse deugd dat er voor een luchtfoto van Terneuzen is gekozen. Ik wil graag in mijn bijdrage inzoomen op deze foto en aan de hand daarvan de kijk van de PvdA-fractie op wat Zeeland te doen staat, duiden. En ik kan mijn collega-statenleden aanraden om even mee te kijken op de foto. Staat u mij toe even uw stadsgids te zijn. De gebouwen waar ik u mee langs neem symboliseren de thema’s, de uitdagingen van Zeeland.

Om te beginnen zien we uiterst rechts in het midden het gebouw van Zeeland Seaports, gelegen vlakbij het havengebied van Terneuzen, welke via het kanaal de verbinding geeft naar Gent. Terneuzen ligt aan de overkant of is dat nu juist midden-Zeeland? Voor mijn familie woon ik in ieder geval aan de overkant. Hoe dan ook, tussen die twee overkanten ligt de Westerschelde, de olie voor economische bedrijvigheid.

We zien de prachtige kustlijn met volop kansen voor recreatie en natuur. En sowieso valt het vele groen op in de stad.

Ik zie de oude kern van Terneuzen en de nieuwbouwwijk Nieuw Othene bovenin, waar veel jonge gezinnen wonen, wiens kinderen naar school gaan in Terneuzen en veelal voor hun vervolgopleiding zullen wegtrekken uit de stad. Het stadhuis met het veel later aangebouwde stadskantoor erbij, u hoort hier het thema bestuurskracht.

Terug naar de kern van Terneuzen. Ik zie het nog relatief jonge winkelcentrum Schuttershof, waar vele lokale ondernemers en ook landelijke winkelketens zitten. Het moderne kantoorgebouw met o.a. het Terneuzense administratiekantoor ABAB aan de dam. De zendmast torent als een slanke den boven de kern uit. Langs de Scheldeboulevard ligt het Scheldetheater, met een gevarieerd en breed aanbod aan cultuur en daarnaast de bioscoop. We zien de Grote Kerk in de Noordstraat, waar overigens geen kerkdiensten meer gehouden worden en daar voor de Willibroduskerk, en we zien nog net een stukje van het nieuwe kantoor waarin waterschap Scheldestromen (ontstaan uit een fusie van twee waterschappen) en onderdelen van Rijkswaterstaat gehuisvest zijn. De woontoren Waterfront torent als een waker langs de boulevard boven de stad uit. Ik zie de Scheldeflats, appartementencomplexen die veelal bewoond worden door senioren. Met daarachter de verschillende veel lager gelegen woonwijken die door de zeedijk beschermd worden tegen hoog water.

Tot zover het beeld, de gebouwen. Terug naar de kansen en uitdagingen, In de voorjaarsnota benoemt het college vanuit financiële en inhoudelijke afwegingen een aantal ambities en maatschappelijke opgaven voor de provincie. Dat laatste doet de commissie in haar rapport ook. Thema’s, die ook in de luchtfoto te duiden zijn: Bestuurskracht, havensamenwerking, toerisme en recreatie, het belang van een rijke culturele omgeving, onderwijs, deltatechnologie, leefbaarheid, samenwerking. Zoals in veel steden zien we ook in Terneuzen de combinatie van jong en dynamisch en oud en toe aan opknapbeurt, oftewel innovatie versus herstructurering. Onze fractie ziet hierin ook een opgave voor Zeeland, op de beleidsgebieden wonen, bedrijven en verblijfsrecreatie. We lezen dit tussen de regels van het rapport ook zeker door. Als PvdA staan we voor beide aspecten, innovatie én herstructurering.

Terug even naar de voorjaarsnota dan. We hebben daar als fractie een aantal vragen bij:

  1. Nu het actieplan van de commissie gepresenteerd is, zien we een duidelijk actiepunt t.a.v. de circulaire economie. Graag zou onze fractie zien dat dit vertaald wordt door het college in meer budget te reserveren voor de maatschappelijke opgave circulaire economie en energie. Zeker gezien de toch wat scheve verdeling van de middelen over de vier geformuleerde opgaven. Deelt het college deze gedachte met de fractie van de PvdA?
  2. Onze fractie is ook benieuwd of het college de vijf prioriteiten die de commissie heeft geformuleerd dermate omarmd dat de vier maatschappelijke opgaven uit de voorjaarsnota geïntegreerd gaan worden in die prioriteiten.
  3. Het college vraagt aan PS om GS te autoriseren op programmaniveau in plaats van op doelstellingenniveau. We begrijpen dit verzoek richting de wens en noodzaak om een meer wendbare en flexibele organisatie te zijn die snel kan acteren indien nodig. Wij delen die wens! En toch zijn we voorzichtig. We willen aan GS vragen om dit punt met ons als PS nader te bespreken. Vanuit de verantwoordelijkheid en rollen als statenleden willen we ingaan op wat dit betekent en vraagt van een ieder in de rollen die we vervullen.

De verwachtingen over wat de commissie Structuurversterking zou kunnen betekenen voor Zeeland waren hooggespannen en we keken reikhalzend uit naar het rapport en misschien nu nog wel meer naar de 100 miljoen euro om alle acties te kunnen oppakken. Maar laten we ook eerlijk zijn naar elkaar, de commissie houdt ons ook een spiegel voor, roept Zeeuwse bestuurders en in hun kielzog vele anderen op om op te staan, de mouwen op te stropen en een aantal heilige huisjes, onze eigen heilige huisjes om ver te gooien en te geloven in de kracht van Zeeland zoals dat in het rapport staat omschreven. Het rapport is een spiegel waarin als je goed kijkt je een wenkend perspectief ziet voor onze provincie en meer nog, voor haar inwoners.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink