Door op 31 januari 2014

Toekomstvisie ‘Zeeland 2040’

De Partij van de Arbeid spreekt haar waardering uit voor de visie ‘Zeeland 2040’. Met name het dynamische karakter, waarin sociale samenhang en economische vitaliteit centraal staan, spreekt ons erg aan en dat geldt ook voor de zelfbewuste positionering van Zeeland  met een duidelijk eigen identiteit als groenblauwe kern in het urbane hoefijzer van de Randstad en de Brabantse en Vlaamse steden. Er is in de afgelopen weken door de schrijvers en de stuurgroep veel werk verzet. In vergelijking met de 70%-versie van een aantal weken geleden is de visie sterk verbeterd en uitgegroeid tot een voldragen document.

Op diverse plaatsen vallen, wat de fractie van de Partij van de Arbeid betreft, nog wel kanttekeningen en kritische opmerkingen te plaatsen bij de inhoud van de visie. Zo zou wat ons betreft de krimp best wat meer aandacht mogen krijgen en vinden wij de rol van de overheid hier en daar wel erg vrijblijvend geformuleerd. Ook gaat het ons op een aantal plaatsen (nog steeds) teveel over instrumenten (Natura 2000, zonering, verordening), terwijl eigenlijk – daar zijn we het allemaal over eens – voor 2040 kwaliteit en flexibiliteit centraal moet staan.

Deze kanttekeningen laten onverlet dat mijn fractie van harte instemt met de inhoud van de visie. We hebben het immers over een visie op langere termijn, een stip op de horizon. We krijgen in de komende jaren nog kansen genoeg om de details van de visie nader in te vullen en de degens te kruisen over de verschillende onderwerpen.

In het voorstel van de Stuurgroep wordt de status van de visie aangeduid als ‘een richtinggevende leidraad, . . . geen blauwdruk, maar een kompas voor de lange termijn’. De fractie van de Partij van de Arbeid kan zich helemaal vinden in deze omschrijving, maar iedereen die wel eens met een kompas heeft gewerkt weet dat het uitzetten van een koers veel gemakkelijker gaat als je niet alleen hoeft te vertrouwen op een kompasnaald, maar er ook nog andere bakens beschikbaar zijn.

De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt zich af of het gat tussen deze lange termijnvisie en politieke realiteit van dag tot dag niet te groot is. Zal de visie zoals hij er nu ligt onze partners, ondernemers, organisaties, mede-overheden, voldoende prikkelen en uitdagen om de handschoen op te pakken? Wij zijn er niet zeker van dat dit zal gebeuren en vragen ons dus af hoe we de visie meer handen en voeten kunnen geven. Wij denken dat het zou kunnen helpen om op afzienbare termijn een verdiepingsslag te maken door de belangrijkste ambities en uitdagingen te concretiseren en uit te werken. We denken daarbij aan een periode van 12 jaar (drie collegeperiodes). We zouden deze verdiepingsslag kunnen beginnen met het aanbieden van dit document aan onze Zeeuwse partners en hen dan uit te nodigen om in de loop van dit jaar bouwstenen voor zo’n uitwerking aan te leveren. De feitelijke uitwerking zou dan kunnen worden opgepakt door de in het voorjaar van 2015 te verkiezen nieuwe Provinciale Staten. Zij zouden de uitwerking dan kunnen oppakken zoals deze staten de uitdaging van de Commissie Calon heeft opgepakt.

Onze fractie heeft dit voorstel vervat in een amendement. Het amendement is in feite in lijn met het voorstel, maar wil de follow up op de visie concreter en tastbaarder maken. Wij denken dat daarmee het draagvlak voor en de effectiviteit van de visie sterk kunnen toenemen en we hopen daarmee Zeeland op langere termijn mooier, sterker en socialer te maken.

Anton van Haperen
Statenlid Anton van Haperen

Het amendement kunt u hieronder lezen. Het amendement is ondanks de steun van de ChristenUnie en de SP helaas niet aangenomen.

Amendement ‘Zeeland 2040’ (31-01-2014)