Door op 8 juli 2013

Statenvragen over jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid is in Zeeland het afgelopen jaar met 50% gestegen tot 1300 jongeren (PZC d.d. 6 juli 2013). De PvdA vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Daarnaast overweegt een bedrijf als Dow Chemical in Terneuzen om zelf jongeren te gaan opleiden omdat er te weinig animo is van jongeren voor techniek. De Zeeuwse gemeenten willen een nieuw actieplan maken om de fors gestegen jeugdwerkloosheid terug te dringen. De PvdA vraagt zich af of ook het provinciebestuur hieraan niet een bijdrage zou moeten leveren. De Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink stelden de onderstaande vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten kennis genomen van het artikel in de PZC van 6 juli 2013 waarin de 13 Zeeuwse gemeenten kenbaar maken dat zij een actieplan willen maken om de jeugdwerkloosheid terug te dringen?
2. Is het college het met de PvdA eens dat een forse toename van de jeugdwerkloosheid in Zeeland negatief doorwerkt in de sociale en economische structuur van Zeeland?
3. Is het college het met de PvdA eens dat actie dringend gewenst is om de jeugdwerkloosheid terug te dringen?
4. Hoe kijkt het college aan tegen het voornemen van de Zeeuwse gemeenten om een actieplan jeugdwerkloosheid te starten?
5. Ziet het college mogelijkheden om deze actie van de Zeeuwse gemeenten te ondersteunen?
6. Zo ja, waaraan moet dan gedacht worden en op welke termijn kunnen deze mogelijkheden concreet gemaakt worden?

Antwoorden op Statenvragen over jeugdwerkloosheid (08-07-2013)