Milieueffectrapportage voor Vliegveld Midden-Zeeland

Door Ralph van Hertum op 29 juni 2018

Voor ons ligt het voorstel van Gedeputeerde Staten om geen milieueffectrapportage (MER) te laten opstellen voor toekomstige veranderingen bij Vliegveld Midden-Zeeland. De PvdA-fractie vindt dit een lastig onderwerp, want we zien beide kanten van de medaille als het gaat om het opstellen van de MER. Dit voorstel gaat niet over een grootschalige uitbreiding van het vliegveld, wel of die MER er moet komen.

Op de website van de commissie MER lezen we dat: “Een milieueffectrapport is bedoeld om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over plannen en projecten. Voor een zorgvuldige afweging bevat het rapport ook alternatieven met hun milieueffecten. Zo’n rapport is een belangrijke bouwsteen voor de beslissing van de verantwoordelijke overheid en het geeft burgers de zekerheid dat voor hen relevante milieuaspecten op een evenwichtige manier worden meegewogen.”

Gedeputeerde Staten komen met het voorstel om voor het aanstaande luchthavenbesluit geen MER op te stellen voor aanstaande luchthavenbesluit. Dat voorstel wordt onderbouwd met technische beschouwingen over met name geluid en externe veiligheid. Wij missen daarin veel achtergrondinformatie en met name ook een onderbouwing van de locatiekeuze en mogelijke alternatieven. Juist deze aspecten kunnen bij uitstek in een Milieueffectrapportage aan de orde komen en bieden ook meer duidelijkheid voor belanghebbenden en omwonenden.

Voor ons is het dan ook de vraag of het niet verstandiger is wel een MER op te stellen. Het is misschien iets duurder en vraagt iets meer tijd, maar de procedure is wel met meer zekerheden en duidelijkheid omgeven. Dat is ook wat waard, zeker in een tijd waarin vliegtuigoverlast tot veel maatschappelijke onrust aanleiding geeft.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum