3 februari 2017

Kustvisie moet aangeven hoe burgers bij besluitvorming worden betrokken

In de afgelopen tijd hebben vele duizenden Zeeuwen hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de kust en de kustbebouwing. Burgers lieten daarbij herhaaldelijk weten zich niet gehoord te voelen bij beslissingen over grote projecten. Aan de andere kant verwezen bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers vaak naar eerder gemaakte afspraken met ondernemers en projectontwikkelaars. Bestuurlijke betrouwbaarheid zou dan om een rechte rug vragen en het doorzetten van plannen. Met de nieuwe kustvisie zijn de ruimtelijke kaders sterk verbeterd en aangescherpt. Zij geeft de aanzet tot voortgaande ontwikkeling en herstructurering van de verblijfsrecreatie. Die moeten met name moeten gaan plaatsvinden in de badplaatsen, de bestaande verblijfsrecreatiecomplexen en in een aantal zogenaamde aandachtsgebieden. Dat gaat over de inhoud. Over de manier waarop wordt geen woord gerept. De PvdA vindt het belangrijk dat in de kustvisie ook duidelijk wordt hoe burgers bij de besluitvorming over toekomstige recreatieprojecten betrokken worden?

In de afgelopen 10-20 jaar werd de procesgang van grote recreatieprojecten gekenmerkt door een lange looptijd, trage voortgang en veranderende plannen. Deze kenmerken zien we terug in alle projecten waarover in de afgelopen jaren rumoer ontstond (Park Zeeduin Dishoek, Nollebos, Zeeuwse Lagune, Brouwerseiland). Vaak werden al in een vroeg stadium overeenkomsten gesloten over de kaders en de voorwaarden van het plan. Buren en burgers speelden daarbij nauwelijks een rol. In de loop der tijd veranderden de plannen ook vaak en kregen deze een ander en vooral ook grootschaliger karakter. Het draagvlak bij partijen die eerder instemden nam daardoor af. Belangrijk is ook dat deze veranderingen vooral binnenskamers gestalte kregen en dat burgers en belangenorganisaties niet of nauwelijks werden meegenomen in de gedachtenvorming. Dat is vragen om onrust en die heeft Zeeland dan ook gekregen, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien.

Het is van het grootste belang dat we voor de ontwikkeling en de herstructurering van de Zeeuwse verblijfsrecreatie de lessen leren van de trage en polariserende procesgang van de afgelopen 10 jaar. De provincie en gemeenten moeten in dit proces de lead nemen en duidelijke afspraken maken met ondernemers. Maar zij moeten er ook voor zorgen dat burgers betrokken worden en zich gehoord voelen. De nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor een prima kader. De PvdA vindt dat de contouren van zo’n aanpak niet mag ontbreken in de kustvisie die binnenkort wordt vastgesteld.

Statenlid Anton van Haperen