Vragen over Zanddijk tussen Yerseke en Kruiningen

Door Ralph van Hertum op 15 mei 2018

De PvdA heeft kennis genomen van de zeer onveilige situatie op de Zanddijk tussen Yerseke en Kruiningen. We weten dat de provincie bezig is met het onderzoek naar de eerste fase om de Zanddijk aan te pakken. Voor de PvdA staat de verkeersveiligheid voorop. Verschillende ongelukken hebben plaatsgevonden of zijn ternauwernood voorkomen. Daarnaast vindt de PvdA burgerparticipatie belangrijk. Zowel de inwoners van Yerseke en Kruiningen als de Ondernemersvereniging Reimerswaal (OVR) hebben meermaals een alternatief plan aangedragen voor de ontsluiting van de industrieterreinen en de dorpen Kruiningen en Yerseke. De OVR pleit voor kleine aanpassingen op de zeer korte termijn om de weg veiliger te maken voor fietsers, auto’s en de vele vrachtwagens. Zo wordt geld uitgespaard voor een duurzame door inwoners en belanghebbenden gedragen oplossing.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Is het college bekend met het plan van de OVR? Zo ja, wat vindt het college van dit plan en is het college bereid om dit plan te betrekken bij de provinciale planvorming inzake de aanpak van de Zanddijk?

2. In het plan van de OVR wordt ook de ontsluiting van de A58 betrokken. Is het juist dat Rijkswaterstaat omwille van de verkeersveiligheid op de A58 de afslag Luchtenburg verder van de tunnelbak van de Vlaketunnel wil hebben?

3. Het knelpunt bij het spoor blijft onopgelost wanneer voor de oplossing van de provincie wordt gekozen. Is het juist dat de Nederlandse Spoorwegen hebben aangegeven dat zij een ongelijkvloerse kruising nabij station Kruiningen-Yerseke beter achten voor de verkeersveiligheid?

4. Het Rijk heeft in het kader van verkeersveiligheid € 25 miljoen voor Rijkswegen en € 25 miljoen voor provinciale N-wegen beschikbaar gesteld. Doet de provincie Zeeland een beroep op deze financiële middelen?

5. De dorpsraden van Kruiningen en Yerseke en de OVR pleiten voor snelle maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Is het college het eens met de PvdA om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de gemeente Reimerswaal, de dorpsraden en OVR om snelheidsbeperkende maatregelen in te voeren op de Zanddijk?

6. Hoe kijkt het college aan tegen het verlagen van de maximumsnelheid op de Zanddijk van 80 naar 60 kilometer per uur en is het college bereid om vasthoudend te pleiten bij de politie voor een permanente snelheidscontrole op de Zanddijk om zo de veiligheid op de dijk te verhogen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Zanddijk’ (15-05-2018)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum