24 augustus 2016

Jeugdwerkloosheid in Zeeland

Wij hebben (helaas opnieuw) vernomen dat 1 op de 9 Nederlandse jongeren zonder werk zit. Dit aantal valt waarschijnlijk veel hoger uit, omdat jongeren een niet geplande vervolgstudie gaan volgen, extra lang stage lopen, als vrijwilliger aan de slag gaan, seizoenswerk verrichten of zichzelf terugtrekken van de arbeidsmarkt.

Deze situatie is zorgelijk en ongewenst. De PvdA-Statenfractie wil graag in kaart brengen hoe groot het probleem onder de Zeeuwse jongeren is, welke kansen er in Zeeland liggen en hoe we de jongeren en de werkgelegenheid beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Daarom zijn wij voorstander van een onderzoek door een ‘Zeeuwse Jongerencommissie’ die de arbeidskansen voor Zeeuwse jongeren in kaart brengt. Wij willen een commissie die het onderzoek oppakt en het gesprek aan gaat met jongeren, het onderwijs, de overheden, het UWV en het bedrijfsleven.

In dit verband hebben de PvdA-Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Hoe heeft de jeugdwerkloosheid in Zeeland zich de laatste vijf jaar ontwikkeld?

2. Neemt de provincie initiatieven om samen met gemeenten en / of Vlaanderen projecten op te zetten om werkloze jongeren aan het werk te helpen? Zo ja, welke projecten? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft de provincie het overzicht welke Zeeuwse overheden al extra jongeren in dienst hebben genomen of van plan zijn dat te gaan doen?

4. Hoe kijken Gedeputeerde Staten aan tegen een Zeeuwse Jongerencommissie die onderzoek doet naar de verbetering van de situatie van jongeren op de Zeeuwse arbeidsmarkt?

Antwoorden op Statenvragen over jeugdwerkloosheid (24-08-2016)