Door op 31 mei 2013

Jaarrekening 2012

2012 is voor de provincie Zeeland een heftig jaar geweest. Een kerntakendiscussie, een reorganisatie van de provinciale organisatie,  een omgevingsplan en de economische agenda vastgesteld.  Het saldo van de jaarrekening bedraagt € 12,5 miljoen.  In die € 12,5 miljoen is een bedrag van € 11,2 miljoen opgenomen, welke voor gebiedsontwikkeling natuurbeheer vooruit  ontvangen rijksmiddelen zijn en waar verplichtingen en toezeggingen tegenover staan.  Door Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld om € 11,2 miljoen in een bestemmingsreserve op te nemen. De overgebleven € 1,5 miljoen wordt toegevoerd aan de algemene reserve.

“We weten nooit de waarde van water, totdat de bron droog komt te staan”, luidt een Engels gezegde. Natuur gaan we straks pas waarderen als wij er niet meer over beschikken. Onze fractie hecht belang aan een goed beheer van de natuurgebieden in Zeeland. De regeling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is in 2011 beëindigd. Uit de afrekening met het Rijk vloeit ruim € 11 miljoen naar de provincie Zeeland toe. Tegenover deze vooruit ontvangen rijksmiddelen staan echter verplichtingen en toezeggingen in het kader van gebiedsontwikkeling en natuurbeheer, die door de provincie Zeeland nog nagekomen moeten worden. Omdat het hier gaat om middelen,  waartegenover  verplichtingen en toezeggingen staan, acht onze fractie het zorgvuldig om van deze gelden in ieder geval bestemmingsreserve te maken. De fractie kan dan ook instemmen met de bestemmingsreserve van de € 11,2 miljoen.

Zeeland kent gelukkig nog steeds een lage werkloosheid, lager dan het landelijk gemiddelde.  Desondanks zijn de twee grote bedrijven in Zeeland, Zalco en Thermphos failliet gegaan. Het mobiliteitscentrum dat de Zalco-werknemers weer aan het werk moet krijgen en de afhandeling van de kosten van afval op het Thermphos-terrein, eisten in 2012 grote aandacht van het college en ook van Provinciale Staten. Met betrekking tot de ‘opruimkosten’ gaf de gedeputeerde in de Commissie Bestuur, Financiën & Welzijn aan dat het niet verstandig was om hierover al een voorziening te vormen, omdat de onderhandelingen hierover tussen het Rijk, de provincie, Zeeland Seaports en de curatoren nog worden gevoerd en de omvang van zo’n voorziening niet kan worden bepaald. De PvdA-Statenfractie gaat van het principe  dat ‘de vervuiler betaald’. Dus dat betekent dat in principe de opbrengsten uit de boedel moeten worden aangewend om het vervuilde Termphos- terrein te saneren.

Ondanks het reorganiseren van de provinciale organisatie en de daarbij behorende onzekerheid voor de ambtelijke organisatie, is er hard gewerkt. Van de 87 doelstellingen, opgenomen in de beleidsbegroting zijn 8 doelstellingen niet gerealiseerd. De resterende doelstellingen zijn gerealiseerd, of gedeeltelijk gerealiseerd, dan liggen ze op schema.

Een van die gedeeltelijk gerealiseerde doelstellingen is ‘Cliënten in de jeugdzorg snel, effectief en efficiënt helpen’. Met andere woorden: Zo kort mogelijke wachttijd voor kinderen die geïndiceerde  jeugdzorg nodig hebben. Gelukkig  groeien de meeste Zeeuwse jongeren gezond en veilig op en worden zelfstandige volwassenen. Helaas is er een kleine groep kwetsbare jongeren, die altijd gesteund en beschermd moet worden. En dan kan de wachttijd niet te lang duren. Die wachttijden zijn in Zeeland sinds 2010 teruggedrongen naar 4 weken en  met ingang van 1 december 2012 was de wachtlijst van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Zeeland is op 1 december 2012 weggewerkt. Dat is een goed resultaat. In 2015 gaat de jeugdzorg echter over naar de gemeente. De PvdA-Statenfractie vindt dat deze transitie zo zorgvuldig mogelijk moet verlopen. Wat onze fractie betreft, houdt de gedeputeerde daar flink de vinger aan de pols.

Bij het ‘trugkieke’ bij de jaarstukken, valt het oog toch altijd op doelstellingen, die niet zijn gerealiseerd. Zoals ik al eerder verwoordde zijn acht doelstellingen zijn niet gerealiseerd. Van die acht  zijn er vier doelstellingen, die in het programma watermanagement vallen. Dit is opvallend, vooral ook omdat zij de volle breedte van het waterbeleid beslaan. De gebrekkige realisatie betreft bijvoorbeeld  de bescherming  tegen wateroverlast, de implementatie van Kader Richtlijn Water en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Uit het jaarverslag blijkt dat hier niet alleen financiële perikelen en bezuinigingen een rol spelen. De gebrekkige realisatie heeft ook te maken met trage uitvoering als gevolg van complexe planvorming en reorganisatie. In de Commissie Ruimte, Ecologie & Water is hierover gediscussieerd en heeft de gedeputeerde toegezegd om met het waterschap te overleggen over de oorzaken van de opgelopen achterstand . De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt aan de gedeputeerde om op basis hiervan met een analyse te komen van de nu ontstane situatie. Wat betekent de opgelopen achterstand voor de planning en wat moet er gebeuren om deze in te lopen?

Zeeland ligt gunstig ten opzichte van de havens in Rotterdam en Antwerpen. Opvallend is dat de doelstellingen in de haven en industriebeleid dit jaar niet zijn gerealiseerd. Dit door een langdurige economisch malaise en het stagneren van de containerisatie. Onze fractie hecht grote waarde aan florerende Zeeuwse havens en een ontwikkeling van het Zeeuwse Deltagebied.

Ik kom tot ons vaste en laatste punt. Hoe staat het met de diversiteit? Het is en blijft een moeizaam gebeuren. Het aandeel vrouwen in de provinciale organisatie is ten opzicht van 2011 flink gestegen, van 0,4% naar 41,8%. Maar, de PvdA-fractie leest wel in de jaarstukken dat in 2012 nog steeds weinig vrouwen de hogere functies in het ambtelijk apparaat bezetten (5 vrouwen in aansturende functies ten opzichte van 50 mannen), terwijl juist uit onderzoek blijkt dat diversiteit aan de top goed is voor de resultaten van organisaties. Gemixte teams hebben minder ruzie en zijn productiever en de medewerkers gelukkiger, aldus wettenschappelijk onderzoek. Tijd voor verandering ! Of heeft de reorganisatie hierin al verandering gebracht?

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2012 wat de getrouwheid en rechtmatigheid betreft. Dit geeft aan dat het provinciale huishoudboekje in ieder geval op orde is. Gezien de strenge financiële regelgeving waaraan financiële jaarstukken moeten voldoen, is dit wat mijn fractie betreft een compliment waard, zeker aan de gedeputeerde en ook aan de ambtelijke staf.

Annebeth Evertz, fractievoorzitter