Door op 12 december 2014

Jaarplan Economische Agenda

Enkele arbeidsdilemma’s vooraf. Een beroepschauffeur in het openbaar vervoer rijdt 85% van zijn werktijd in een praktisch lege bus door het platteland van Zeeland. Een niet vrijblijvend, vrijwillige chauffeur van de Buurtbus rijdt met enkelen door het landschap en geniet van zijn bijdrage in het sociale domein. De al of niet goed opgeleide werkeloze ontvangt een fatsoenlijke uitkering. Terwijl vele anderen honderden kilometers rijden om in onze provincie appels en peren te komen plukken. De prima opgeleide medewerkers in de geprivatiseerde zorg worden ontslagen en kunnen voor hetzelfde werk weer instromen als ZZP-er met minder zekerheid en vaak ook minder loon en pensioenopbouw.

Zomaar een drietal voorbeelden van arbeidsdilemma’s waarmee we vrijwel dagelijks in de praktische politiek worden geconfronteerd. Zaken waar we niet altijd direct oplossingen voor paraat hebben. Zo ook bij dit agendapunt: het Jaarplan Economische Agenda. Een ambitieus vertrekpunt enkele jaren terug en gezien de resultaten tot heden ook succesvol, zoals beschreven in de uitgebreide inleiding. De PvdA steunt de Economische Agenda. Maar de economische tegenwind en het wegvallen van een steeds groter deel Deltadividend dwingt ons keuzes te maken willen we ons huishoudboekje sluitend houden.

De PvdA zal binnen de huidige kerntaken zich maximaal blijven inzetten voor stimulering van de regionale economie. Fatsoenlijke werkgelegenheid voor een ieder die kan werken. Vandaag de dag is het niet meer een baan voor het leven, maar werk voor het leven door middel van een leven lang leren. De PvdA zal op alle niveaus aandacht vragen voor een fiscaal aantrekkelijk omscholingsfonds voor oudere werknemers. Maar ook jongeren moeten de nodig extra aandacht krijgen. Meer werk voor jongeren in Zeeland op alle niveaus. De ontgroening van Zeeland moet gedempt worden. Zeeland leidt niet alleen werknemers voor de Randstad op.

Ga uit van de eigen onderscheidende kracht van Zeeland en de specifieke kansen die dat biedt. Bundelen van krachten is nodig om innovaties maximaal tot ontplooiing te laten komen. Duidelijke keuzes die de PvdA voor ogen staat zijn:
1. Energie die werkt. Duurzame energie die werkgelegenheid oplevert zoals windmolens en getijde energie.
2. De biobased economy, die werkgelegenheid oplevert in bijvoorbeeld onze industriehavens.
3. De mogelijkheden stimuleren voor het MKB, met name in en om onze kleine stedelijke gebieden. Waarom juist daar? Zo houden we de bestaande basisvoorzieningen als onderwijs, cultuur en zorgvoorzieningen in stand en daarmee de leefbaarheid in Zeeland.

In regionaal opzicht moeten we meer samenwerken in bredere verbanden. De provinciegrenzen en landsgrenzen over! Havengebieden, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers moeten nog intensiever aan de slag om onze ambities waar te maken. Voor de PvdA is werkgelegenheid de ambitie die bovenaan staat.

De PvdA blijft aandacht vragen voor diegenen die enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De Participatiewet geeft daarvoor minimale handvatten, maar die moeten we dan ook maximaal benutten. Zowel in onze provinciale relaties met ondernemers en instellingen, maar zeker ook binnen ons eigen apparaat. De PvdA steunt daarom het aannemen van personeel in vaste dienst en het creëren van meer stageplaatsen en plekken voor trainees.

Als basis voor een goede toekomst is goed of nog liever excellent onderwijs noodzakelijk. De Zeeuwse onderwijsautoriteit lijkt de goede stappen te hebben gezet naar het Zeeuwse toekomstbestendige beroepsonderwijs. Middels de kenniscentra activiteiten verwachten we academische masterprogramma’s binnen te halen. Het is uitermate van belang dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en dat in combinatie met een leven lang leren moet mensen flexibeler en weerbaarder maken op de veranderende arbeidsmarkt. Een absolute voorwaarde daarbij is dat er voor studenten en starters goede stageplekken beschikbaar zijn.

Terugkomend op onze en mogelijk ook uw dilemma’s is de Partij van de Arbeid van mening dat:
1. Alle beroepswerk niet zomaar over is te brengen naar vrijwilligers, zorgvuldigheid is daar in meerdere opzichten geboden.
2. Een morele verplichting om daar waar er werk is dat aan te pakken als je kan werken om daarmee een goede bijdrage te leveren aan de samenleving.
3. Dat in een doorgeslagen privatisering in de zorg en dergelijke, brede maatschappelijke en sociale omstandigheden soms uit het oog zijn verloren.

Wij zullen daar waar nodig vanuit de PvdA corrigerend moeten optreden. Daarvoor zijn wij immers opgericht.

Statenlid Piet Hamelink