11 december 2014

In strijd met de geest van de wet

Een lange neus naar de Staat noemde Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) het. Enkele weken voor de wet ‘Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand’ van kracht werd, werden in de gemeente Tholen 3 trouwambtenaren aangesteld die aangeven geen huwelijken te willen voltrekken tussen mensen van het gelijke geslacht. “Feitelijk het ontwijken van de wet. Het is niet in strijd met de letter, maar wel met de geest van de wet. Ik vind het niet fraai.”, aldus Plasterk.

Ondanks de bepalingen in de ‘Algemene wet gelijke behandeling’ zijn er nog steeds ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren huwelijken van homo’s of lesbiennes te voltrekken. De D’66-Kamerleden Pia Dijkstra en Gerard Schouw hebben middels een initiatiefwet voorgesteld dit te verbieden. De wet is midden dit jaar door de Eerste Kamer vastgesteld en op 1 november van kracht geworden.

De Partij van de Arbeid steunt die wet. We respecteren de principiële mening van mensen, maar wie zich laat benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand vertegenwoordigd de lokale overheid. Als vertegenwoordiger dient men zich aan de wet te houden en iedereen gelijk te behandelen zoals de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) voorschrijft. Wie dat niet kan moet zich niet laten benoemen.

Het gaat niet aan, voor de wet van kracht is nog ‘eventjes gauw’ 3 weigerambtenaren te benoemen. De PvdA-raadsfractie Tholen zal het College van Burgemeester & Wethouders vragen zich te verantwoorden.

Wet gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

Algemene wet gelijke behandeling