13 mei 2013

Impressie Politieke Ledenraad

Wim ten Hoor, afgevaardigde Politieke Ledenraad namens Zeeland, heeft een impressie opgetekend van de bijeenkomst afgelopen zaterdag in Utrecht:

“Omstreeks half tien ben ik vertrokken naar Utrecht. Deze keer reisde ik alleen vanwege Moederdag en arriveerde ik, ondanks vele wegomleggingen, op tijd in Utrecht. De vergadering begon om 13:30 uur dus had ik nog even tijd om in de wandelgangen met een aantal mensen te praten.

Buiten verzamelden zich een grote groep demonstranten die onder zware politiebegeleiding niet verder mochten dan 500 meter van de ingang van het congrescentrum. Toch een vreemd beeld voor een bijeenkomst van de PvdA. Hans Spekman is hun tegemoet gegaan en heeft met hen gesproken. Dit suste dan toch de gemoederen van de demonstranten. Wellicht bij u allen bekend ging de politieke ledenraad over het strafbaar stellen van illegaliteit in ons land.

Nadat ik met een aantal mensen had gesproken over wat hun mening was, kwam ik tot de conclusie dat die nogal verschillend waren. Nadat ik mijn badge en stukken had opgehaald, konden we naar boven om daar een bakje koffie te nuttigen en vervolgens te wachten tot de zaal open ging. Uit Zeeland heb ik verder geen partijgenoten gezien behalve Albert de Vries, maar die was als Tweede Kamerlid aanwezig. Ondanks dat was de opkomst groot. In totaal waren er 600 leden uit den lande aanwezig. Gelukkig waren er plaatsen voor de afgevaardigden gereserveerd, want anders hadden we in een tweede zaal, de vergadering moeten volgen via een scherm.

Na de opening en het vast stellen van de agenda was het woord aan Hans Spekman om nogmaals uit te leggen wat de aanleiding is geweest van deze politieke ledenraad. Vervolgens was het woord aan de afgevaardigden die de nodige vragen stelden en waar Diederik Samsom op reageerde en de vragen beantwoorde. Na de niet tactvolle uitspraak van Diederik tijdens het laatste partijcongres heeft hij, in overleg met het partijbestuur, gevraagd om motie 41 van SanderTerphuis in den lande nog eens goed uit te leggen en vervolgens een politieke ledenraad te beleggen.

U heeft wellicht kunnen zien bij de uitzending van Pauw & Witteman op vrijdag 10 mei waar Sander aanwezig was, dat hij een nieuwe motie zou indienen tijdens de politieke ledenraad. Zaterdag 11 mei heeft hij veel reacties hierop gekregen. De nieuwe motie werd gekenmerkt als een draai naar Diederik Samsom en het partijbestuur. Inmiddels was het al uitgelekt dat er binnen de Tweede Kamerfractie een viertal leden niet voor bijstelling waren en het regeerakkoord op dit onderwerp wel (eventueel) herzien moest worden. Echter na een fractievergadering op zondagmorgen 12 mei voor de politieke ledenraad, wijzen volgens mij de neuzen weer naar 1 kant. De essentie van de nieuwe motie is om de effectieve waarborgen en verbeterpunten in het asielbeleid aan te passen in het wetsontwerp.

Na het ‘ vragenuurtje’ en enkele scherpe opmerkingen kwamen een viertal moties aan de orde. Er waren 2 moties bij van de Jonge Socialisten die gingen over het hoogste gezag binnen de partij: het congres. Ik kom daar bij mijn conclusie op terug. Overigens werd deze motie aangenomen. Motie 4 was van Den Haag en Rotterdam deze was van dezelfde strekking als die van Sander Terphuis weliswaar met 1 groot verschil dat deze motie wel aangaf het regeerakkoord open te breken en het asielbeleid aan te passen. De voorzitter stelde de indieners van deze motie voor om met Sander Terphuis te overleggen deze motie aan te passen aan de motie van Sander, zodat hij natuurlijk overbodig werd. De Rotterdammers gingen echter niet overstag en hielden hun motie staande, die net geen meerderheid van de stemmen haalde. Ik vond dit jammer, maar het zij zo.

Uitgaande van het feit dat het congres het hoogste gezag is van de partij waar onder andere moties en amendementen worden ingediend. De politieke ledenraad geeft de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het partijbestuur van de PvdA gevraagd en ongevraagd advies en commentaar. Daarom vond ik deze politieke ledenraad niet de gelegenheid om moties in te dienen en te behandelen. Diederik Samson heeft in overleg met het partijbestuur besloten om na het laatste congres het land in te gaan om zijn standpunt uit te leggen betreffende het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat was, naar mijn beleving een goede zaak, maar niet als afsluiting van de tour een politieke ledenraad houden, maar een ingelast congres. Daar hadden de moties wel aan de orde kunnen komen. Daarom was ik het volledig eens met de motie van de Jonge Socialisten.”