Door op 31 januari 2014

Economische Agenda

Voor de PvdA  is de Zeeuwse Agenda een zoektocht naar de eigen Zeeuwse identiteit in het spectrum van mogelijkheden die economische ontwikkelingskansen kunnen oppakken en stroomlijnen. Dit in een omgeving die ten gevolge van de grensoverschrijdende economische tegenwind op dit moment niet altijd als optimaal benoemd kan worden. Wind en tegenwind, eb en vloed kennen we in Zeeland. Elementen die ons sterk en krachtig hebben gemaakt. Daarom moet wat de Partij van de Arbeid betreft de Economische Agenda ook een krachtige passie uitstralen om Zeeland economisch sterk te maken. Een sterk Zeeland maakt immers mede een sociaal Zeeland mogelijk.

Werkgelegenheid is daarin niet alleen een middel maar ook een doel om sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen. De Partij van de Arbeid is daarin ruim van denken: Voor iedereen dezelfde rechten en plichten, dan is er veel ruimte onder de Nederlandse zon. Oók voor Oost-Europeanen, die hier welkom zijn mits er fatsoenlijke en de voor iedereen geldende woon-, werk- en beloningsmaatstaven worden gehanteerd. Dus niet zoals sommigen lijken te denken ‘Eigen Volk Eerst’, maar maximaal kansen creëren voor iedereen: Burgers, Boeren én Bulgaren

Duurzame economische ontwikkeling, groei en innovatie. Het centrale thema van het college. Dat moet ons beiden, college en Staten, scherp houden. Economie staat nooit stil, zeker niet in een dynamische tijd als deze. We moeten kansen grijpen in samenspel met het bedrijfsleven, kenniscentra en overheden binnen en buiten onze mooie, sterk en sociale provincie Zeeland. Helaas hebben we in dit jaarplan moeten constateren dat er, vooralsnog om begrijpelijke redenen, voor de uitvoering  in 2014 en 2015 substantieel minder middelen beschikbaar zijn.  We doen echter een klemmend beroep op het college daar waar er zich meevallers aandienen of mogelijk gemaakt worden, die middelen onverwijld in te zetten voor de extra mogelijkheden die nu en zeker ook dan zich voordoen binnen deze dynamische agenda.

Het instrument van revolverende fondsen kan daarvoor een prima instrument zijn. Extra kansen met bescheiden risico’s moeten ten volle benut worden. Juist in onze overzichtelijke provincie, gelegen in het hart van een economisch sterke omgeving zoals de Vlaamse havens, de Brabantse economische krachten en de ontwikkelingen in de Rijnmond. Het moet mogelijk zijn extra focus aan te brengen binnen onze te benutten  mogelijkheden. Allereerst in onze eigen havengebieden kansen grijpen als die geen afbreuk doen aan de overige unieke Zeeuwse mogelijkheden zoals de innovatieve kansen bij de aquacultuur, de Biobased Economy, de  natuurontwikkelingen in onze open ruimtes, maar zeker ook de duurzame kwaliteitsverbeteringsslag in de recreatie die meer dan noodzakelijk is.

Duurzame energieopwekking door met name in onze provincie gebruik te maken van de mogelijkheden die zon, wind en met name het getij bieden. Hier liggen vele innovatieve kansen en deze blijven onze aandacht en prioriteit behouden, ook als het nu even wat (financieel) tegenzit.

De ontwikkelingskansen op de lijn Breskens-Knokke lijken de goede kant op te gaan. Waarbij voor de PvdA de openbaar vervoersmogelijkheden tussen de kusttram België en Breskens  v.v. op een mogelijke innovatieve eigentijdse wijze zou kunnen worden ontwikkeld. Waardoor in de toekomst mogelijk de mobiliteit tussen twee landsdelen een impuls kan krijgen. Nu we toch even over onze eigen grenzen heen kijken, zijn er nog ontwikkelingen besproken in het kader van het bezoek van de Franse president betreffende de Schelde-Seine ontwikkeling? De Zeeuws / Nederlandse samenwerking richting Vlaanderen kan wat de PvdA betreft wel een tandje bij hebben. Wat gaan Gedeputeerde Staten doen om de samenwerking in de Kanaalzone Gent-Terneuzen te vergroten? Dat brengt ons bij de binnenvaart, een sector die het naast de visserij in deze tijd moeilijk heeft, maar toch vaak het voorbeeld is van milieu vriendelijk vervoer over het water en dat hebben we in onze provincie volop dus probeer eventueel bescheiden containervervoer via het water te bevorderen door daarvoor kansen en mogelijkheden te benutten.

Het zal duidelijk zijn dat de PvdA met meer dan gewone belangstelling uitkijkt naar de ontwikkelingen bij het stimuleren van de nadere invulling van de paragrafen Human Capital en de nadere ontwikkelingen bij de uitvoering van het programma Kerend Tij. Scholing, kennis en de bereikbaarheid daarvan voor al onze eigen inwoners op welk opleidingsniveau dan ook is meer dan belangrijk. Helaas lijkt de belangstelling voor opleidingen in de techniek,  absoluut  noodzakelijk voor het voortbestaan van de procesindustrie en de scheepsbouw, niet hoog te scoren terwijl het toch vele kansen biedt voor de toekomst.

Tenslotte een krachtige aansporing tot slimme acquisitie. Die is altijd gewenst, maar ook blijkt dat een stuk lef en creativiteit binnen Zeeland tot grote hoogte kan leiden. Wie heeft niet met een groot gevoel van Zeeuwse trots het verhaal van de dwergen uit Serooskerke gelezen die een miljardendeal afsloten in de offshore-industrie. Dat terwijl ze enige tijd geleden moesten smeken om € 25.000 bij een bank los te krijgen als werkkapitaal. Naast deze en andere  kansen in Zeeland voor burgers, boeren en Bulgaren moeten we ons dagelijks realiseren dat we nog steeds een aantrekkelijke provincie zijn en vooral moeten blijven met ons aller inspanning.

Piet Hamelink
Statenlid Piet Hamelink