Door op 4 juli 2014

De Zeeuwse ‘Tafel van 15’

De ‘Tafel van 15’ heeft een Plan van Aanpak opgesteld, waarin alle besturen van de vijftien overheden (dertien gemeenten, de provinciale overheid en het waterschapsbestuur) wordt voorgesteld om op drie niveaus intensiever samen te werken: organisatorisch, bestuurlijk en innovatief. Gestreefd wordt om door samenwerking te komen tot één, vanuit oogpunt van bewoners herkenbare, overheid in Zeeland.

Die ‘Tafel van 15’ heeft wat losgemaakt in het Zeeuwse bestuur. Kritisch waren gemeenteraden en de Algemeen Vergadering van waterschap Scheldestromen. Ook kwamen er kritische geluiden vanuit de Statenleden in de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn. Wat moesten wij verstaan onder een toekomstige herkenbare overheid en hoe is de democratische controle geregeld?

De PvdA-fractie begrijpt de noodzaak van de Tafel van 15. Er moet tussen de Zeeuwse overheden worden samengewerkt om een consistent Zeeuwse geluid te laten horen in de Den Haag en / of Brussel. Samenwerking van overheden is ook van belang omdat de Zeeuwen te maken hebben of krijgen met een globaliserende en digitaliserende samenleving en een hiermee steeds groter wordende wereld. Daarbij is samenwerking belangrijk, omdat de landelijke overheid voor maatschappelijke problemen steeds meer lokale oplossingen zoekt. Jeugdzorg, de veranderingen in de AWBZ en de Participatiewet komen onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Ingewikkelde taken voor decentrale overheden, die door middel van samenwerking moeten worden uitgevoerd.

De kritiek geuit door gemeenteraden, Provinciale Staten en van het waterschap vindt de PvdA-fractie logisch. In het plan van aanpak, dat nu voorligt, wordt onvoldoende ingegaan op de welke manier de democratische controle op die ‘Tafel van 15’ gaat worden geregeld. Dit is wel van groot belang vindt de PvdA-fractie. Een goede democratische controle draagt nu eenmaal bij aan een beter draagvlak voor beleid, betere kwaliteit van dienstverlening en een controle op besteding van publieke middelen.

De PvdA-fractie meent dat in het komende definitief plan van aanpak die democratische controle geregeld moeten zijn. Moet de ‘Tafel van 15’ alleen maar bestaan uit de burgemeesters van gemeenten en de dijkgraaf of bestaat er de mogelijk een afvaardiging van de volks- vertegenwoordigende organen te organiseren, die vanuit hun rol kunnen meedenken over de samenwerking van de Zeeuwse overheden? En bekijk of eventueel maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op de één of andere manier bij dit proces kunnen worden betrokken of in ieder geval om hun mening wordt gevraagd.

Met de conceptbrief met daarin de zienswijze, die nu voorligt, kan onze PvdA-fractie zich verenigen. Van belang achten wij dat er duidelijk wordt beschreven wat voor de Zeeuwse burger onder een overheid moet worden verstaan. Over de rol van de volksvertegenwoordigende organen heb ik net gesproken en ook de goede communicatie over dit proces achten wij van groot belang. Graag ziet de PvdA-fractie dat de Zeeuwse maatschappelijke organisaties en het Zeeuwse bedrijfsleven bij dit proces worden betrokken en geraadpleegd.

De PvdA-fractie meent dat de ‘Tafel van 15’ een kans moet krijgen. Zeker gezien de noodzaak van samenwerking van de decentrale overheden. De PvdA-fractie kijkt dan ook uit naar het definitieve plan van aanpak dat in het komende najaar ter beoordeling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Annebeth Evertz 2011
Fractievoorzitter Annebeth Evertz