Anton van Haperen

Vicefractievoorzitter
Commissie Ruimte

Dahliastraat 17
4371 EZ Koudekerke

“Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat het groene geluid gehoord wordt in Provinciale Staten van Zeeland.

De Partij van de Arbeid staat voor een doordacht en evenwichtig groen geluid:
• Zorgvuldig ruimtegebruik: voor nieuwbouw van woningen, bedrijven en verblijfsrecreatie ruimte in bestaande kernen en complexen beter gebruiken.
• Kust- en strandbebouwing: door een kustvisie hoogbouw en aantasting van de wijde horizon voorkomen.
• Nationaal Natuurnetwerk en het Natura 2000-programma: afronden vóór 2027.
• Natuur is er ook om te beleven en van te genieten: mensen moeten hiervoor mogelijkheden krijgen.”

Statenvragen over grootschalige mestvergisting

door Anton van Haperen op 12 oktober 2017

In de PZC van 8 september 2017 stond een bericht met de kop: ‘Zeeland krijgt op één na grootste mestvergister van Nederland’. Het blijkt hier te gaan om een project dat gebruik wil maken van de in 2010/2011 verleende vergunningen voor ‘De Groene Poort’; een initiatief van een vijftal jonge boeren die 5-10 jaar geleden

lees verder »

Plan Perkpolder

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De Partij van de Arbeid heeft de gebiedsontwikkeling in de omgeving van Perkpolder altijd gesteund. Er lagen en liggen daar goede plannen die het verdienen om, indien technisch en financieel mogelijk, uitgevoerd te worden. De afgelopen maanden heeft de Partij van de Arbeid zich kritisch opgesteld ten opzichte van nieuwe wendingen in dit dossier. Dat

lees verder »

Deelherziening Omgevingsplan

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De verruiming van bestaande intensieve pluimveehouderijen in relatie tot het ‘Beter Leven Kenmerk’. We hebben daar in de Commissie Ruimte uitgebreid over gediscussieerd en geconstateerd dat er spanning zit tussen de belangen van dierenwelzijn en die van milieu en volksgezondheid. Die laatste zijn voor de Partij van de Arbeid niet minder belangrijk dan de eerste.

lees verder »

Midterm review Statenperiode 2015-2019

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De Statenperiode 2015-2019 is halverwege en deze algemene beschouwingen zijn daarom het moment voor een midterm review. Een moment om terug te blikken en te evalueren, maar óók om vooruit te kijken en na te denken over de opgaven, die nog voor ons liggen. In de afgelopen twee jaar is de provincie Zeeland geconfronteerd met

lees verder »

Varend ontgassen verbieden

door Anton van Haperen op 9 juni 2017

Mijn studieboeken waren er 40 jaar geleden al duidelijk over: benzeen is een gevaarlijke stof waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Het terugdringen van de benzeenemissie was in de jaren ’90 van de vorige eeuw dan ook een belangrijk onderdeel van het milieubeleid. Dat is onder andere gelukt dankzij ingrijpende aanpassingen aan auto’s en

lees verder »

Meer ruimte goed voor dierenwelzijn kippen

door Anton van Haperen op 17 maart 2017

Het Omgevingsplan Zeeland en de Provinciale Verordening Ruimte sluiten nieuwvestiging van niet-grondgebonden intensieve veehouderij in onze provincie uit. Daarvoor gelden een aantal overwegingen, die niet alleen te maken hebben met de natuur-, landschap- en recreatiefuncties van het Zeeuwse platteland, maar ook met eigen karakter van de grondgebonden landbouw in Zeeland. De fractie van de Partij

lees verder »

Behandeling Kustvisie in Provinciale Staten

door Anton van Haperen op 10 februari 2017

Het beleid met betrekking tot de verblijfsrecreatie in Zeeland is aan een herijking toe. Dat besef leeft breed in de Zeeuwse samenleving, bij burgers, bij ondernemers, bij natuur- en landschapsbeschermers en bij bestuurders van gemeenten, waterschap en provincie. Maar zo’n breed gedeeld besef wil nog niet vanzelfsprekend zeggen dat iedereen het eens is. Het is

lees verder »

PvdA-bijdrage over Kustvisie in Commissie Ruimte

door Anton van Haperen op 20 januari 2017

De Kustvisie wordt nu ter consultatie behandeld in de Commissie Ruimte en later in het voorjaar vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Mogen wij ervan uitgaan dat Provinciale Staten de kustvisie na vaststelling door Gedeputeerde Staten nog een keer  ter behandeling krijgen, zodat er een publieke discussie over het definitieve stuk kan plaatsvinden en de staten meningen

lees verder »

Statenvragen over oesters rapen

door Anton van Haperen op 28 december 2016

Volgens de PZC van 22 december jongstleden onderzoekt het dagelijks provinciebestuur met het Ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid van een vergunningstelsel voor het rapen van oesters. Er zou sprake zijn van misbruik van de nu te ruimhartige regels. Deze kwestie is door de Partij van de Arbeid eerder aan de orde gesteld in de

lees verder »

Natuurvisie Zeeland 2017-2022

door Anton van Haperen op 16 december 2016

Waardering de voorliggende Natuurvisie Zeeland 2017-2022. Het is een mooie combinatie van continuering van goed beleid uit het verleden (bijvoorbeeld de afronding van het natuurnetwerk met 1000 hectaren) en vernieuwing waar wenselijk en nodig. Wat dat laatste betreft is fractie van de PvdA met name gecharmeerd van de voornemens op het gebied van natuurverbreding en

lees verder »