Anton van Haperen

Vicefractievoorzitter
Commissie Ruimte

Dahliastraat 17
4371 EZ Koudekerke

“Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat het groene geluid gehoord wordt in Provinciale Staten van Zeeland.

De Partij van de Arbeid staat voor een doordacht en evenwichtig groen geluid:
• Zorgvuldig ruimtegebruik: voor nieuwbouw van woningen, bedrijven en verblijfsrecreatie ruimte in bestaande kernen en complexen beter gebruiken.
• Kust- en strandbebouwing: door een kustvisie hoogbouw en aantasting van de wijde horizon voorkomen.
• Nationaal Natuurnetwerk en het Natura 2000-programma: afronden vóór 2027.
• Natuur is er ook om te beleven en van te genieten: mensen moeten hiervoor mogelijkheden krijgen.”

Varend ontgassen verbieden

door Anton van Haperen op 9 juni 2017

Mijn studieboeken waren er 40 jaar geleden al duidelijk over: benzeen is een gevaarlijke stof waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Het terugdringen van de benzeenemissie was in de jaren ’90 van de vorige eeuw dan ook een belangrijk onderdeel van het milieubeleid. Dat is onder andere gelukt dankzij ingrijpende aanpassingen aan auto’s en

lees verder »

Meer ruimte goed voor dierenwelzijn kippen

door Anton van Haperen op 17 maart 2017

Het Omgevingsplan Zeeland en de Provinciale Verordening Ruimte sluiten nieuwvestiging van niet-grondgebonden intensieve veehouderij in onze provincie uit. Daarvoor gelden een aantal overwegingen, die niet alleen te maken hebben met de natuur-, landschap- en recreatiefuncties van het Zeeuwse platteland, maar ook met eigen karakter van de grondgebonden landbouw in Zeeland. De fractie van de Partij

lees verder »

Behandeling Kustvisie in Provinciale Staten

door Anton van Haperen op 10 februari 2017

Het beleid met betrekking tot de verblijfsrecreatie in Zeeland is aan een herijking toe. Dat besef leeft breed in de Zeeuwse samenleving, bij burgers, bij ondernemers, bij natuur- en landschapsbeschermers en bij bestuurders van gemeenten, waterschap en provincie. Maar zo’n breed gedeeld besef wil nog niet vanzelfsprekend zeggen dat iedereen het eens is. Het is

lees verder »

PvdA-bijdrage over Kustvisie in Commissie Ruimte

door Anton van Haperen op 20 januari 2017

De Kustvisie wordt nu ter consultatie behandeld in de Commissie Ruimte en later in het voorjaar vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Mogen wij ervan uitgaan dat Provinciale Staten de kustvisie na vaststelling door Gedeputeerde Staten nog een keer  ter behandeling krijgen, zodat er een publieke discussie over het definitieve stuk kan plaatsvinden en de staten meningen

lees verder »

Statenvragen over oesters rapen

door Anton van Haperen op 28 december 2016

Volgens de PZC van 22 december jongstleden onderzoekt het dagelijks provinciebestuur met het Ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid van een vergunningstelsel voor het rapen van oesters. Er zou sprake zijn van misbruik van de nu te ruimhartige regels. Deze kwestie is door de Partij van de Arbeid eerder aan de orde gesteld in de

lees verder »

Natuurvisie Zeeland 2017-2022

door Anton van Haperen op 16 december 2016

Waardering de voorliggende Natuurvisie Zeeland 2017-2022. Het is een mooie combinatie van continuering van goed beleid uit het verleden (bijvoorbeeld de afronding van het natuurnetwerk met 1000 hectaren) en vernieuwing waar wenselijk en nodig. Wat dat laatste betreft is fractie van de PvdA met name gecharmeerd van de voornemens op het gebied van natuurverbreding en

lees verder »

Bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Anton van Haperen op 20 november 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

Kustbebouwing en Veerse Dam

door Anton van Haperen op 18 november 2016

Veel mensen maken zich zorgen over de bebouwing van onze kust. Dat blijkt uit het feit dat landelijk 105.000 mensen de petitie ‘Bescherm de kust’ hebben ondertekend en in Zeeland 5000 mensen een dergelijke actie hebben gedaan als reactie op de plannen voor een schiereiland aan de Veerse Dam. Bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen hier niet

lees verder »

Doordacht faunabeheerplan is nodig

door Anton van Haperen op 4 november 2016

Het maatschappelijk klimaat rondom faunabeheer en jacht is sterk gepolariseerd, waarbij de opponenten vaak niet meer naar elkaar luisteren. Tegelijkertijd ontkomen we er in een aantal gevallen niet aan om tot actief beheer en soms ook afschot van dieren over te gaan. De damherten in de duinen en de problematiek van de ganzenschade zijn daarvan de

lees verder »

Statenvragen over de N59

door Anton van Haperen op 7 oktober 2016

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 8 juni 2012 een motie aangenomen over verbetering van de doorstroming op de N59 en de verkeersveiligheid aldaar. In het vervolg op deze motie heeft voormalig gedeputeerde Van Beveren (CDA) bij verschillende gelegenheden gezegd van de Midden-Zeeland-route geen 100 km-snelweg te willen maken (onder andere Commissie E&M 2 maart

lees verder »