15 januari 2015

Zelandusdebat over stedelijke aantrekkingskracht

In januari en februari 2015 worden een drietal Zelandusdebatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde.

Debat over stedelijke aantrekkingskracht
Op donderdag 29 januari 2015 wordt het debat ‘Stedelijke ontwikkeling als motor van en voor de regio’ georganiseerd. Moderator van het debat is de heer Peter Brakman, directeur van MEE Zeeland. Het debat vindt van 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur plaats in het kantoor van Waterschap Scheldestromen aan de Kanaalweg 1 in Middelburg. Inloop met koffie & thee vanaf 19:00 uur.

Omschrijving debat
Middelburg en Vlissingen zijn met afstand de meest stedelijke gemeenten van Zeeland. Stedelijke aantrekkelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling, innovatiekracht en het scheppen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat ook voor jongeren. Zeeland weet door gebrek aan krachtenbundeling stedelijkheid onvoldoende te benutten. De economische, ruimtelijke en sociale ontwikkelingen vragen urgent om meer eenheid in beleidsvoering zeker in relatie tot de Rijksoverheid. De bestuurlijke verhoudingen moeten om die reden worden herzien. Hoe anders het voorzieningenniveau in Zeeland op peil te houden?

Deelnemers
Medewerking aan het debat is toegezegd door Marja Albers (directeur Stichting Welzijn Middelburg), Peter Arkenbout (regiomanager Zeeland Koninklijke Horeca Nederland), Jack van Aspert (voorzitter Stichting Jazzpodium Middelburg), Guus van Bebber (architect), Jan van Beekhuizen (directeur L’Escaut Woonservice), Eric de Ceuster (directeur Woongoed Middelburg), Jan de Graaf (directeur WVO Zorg), Cees de Hooge (voorzitter Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Zeeland), Theo van den Hoven (Wmo-adviesraad Vlissingen), Frans Lievens (theaterdirecteur / cultureel ondernemer), Barbara Oomen (dean University College Roosevelt), Marjan Ruiter (directeur Zeeuws Museum), Ben de Reu (gedeputeerde Zeeland), Henk Schoute (directeur Theaterproductiehuis Zeelandia) en Cees Verhage (adjunct-directeur Rabobank Walcheren/Noord-Beveland).

Aanmelden
Graag nodigen wij iedereen, die zich betrokken voelt bij het thema, uit aan dit debat deel te nemen. Uw inbreng in het debat kan van groot belang zijn. Om organisatorische redenen graag vooraf via zelandus@zeelandnet.nl aanmelden.

Uitnodiging Zelandusdebat over krimp & stedelijke aantrekkingskracht (29-01-2015)