Door op 26 september 2014

Werkgelegenheid en daarna pas dividend

Delta N.V. is een ingewikkeld bedrijf met de multi-utility-formule en haar publieke aandeelhouders. Daarbij verkeert Delta N.V. in zwaar weer. Er is een hoge schuldenlast, een overcapaciteit aan energie met een lage energieprijs en de Splitsingwet, die Delta N.V. boven het hoofd hangt.

Delta N.V. is een Zeeuws bedrijf en belangrijk voor de werkgelegenheid in Zeeland. Die werkgelegenheid staat onder druk. Elk strategische scenario voor Delta N.V. gaat gepaard met een verlies aan werkgelegenheid. Daarbij maakt het dividend een belangrijk onderdeel uit van de provinciale en gemeentelijke begrotingen. Ook dat dividend staat al enige tijd onder druk met bezuinigingen tot gevolg. En dat wordt gevoeld in de Zeeuwse samenleving.

Het gaat hier om grote publieke belangen: Werkgelegenheid en dividend. Belangen, die de publieke aandeelhouders raken en waarop zij door de samenleving steeds meer worden aangesproken. Dan is het toch meer dan logisch dat publieke aandeelhouders van Delta N.V. hun rol actief gaan invullen om die publieke belangen als werkgelegenheid en dividend te borgen.

Delta N.V. is een bedrijf dat een nauwe band met de Zeeuwse samenleving heeft. Een bedrijf dat die band nodig heeft om binnen de zeer concurrerende energiemarkt te kunnen opereren. Juist die publieke aandeelhouders, zoals de gemeenteraden en Provinciale Staten, geven Delta N.V. die verankering en het draagvlak in Zeeland. Daarmee is Delta N.V. een publiek & privaat bedrijf.

Het is voor de PvdA-Statenractie Zeeland dan ook een raadsel dat Delta N.V. haar publieke aandeelhouders met zoveel onverschilligheid heeft behandeld. Of nu wel of niet conform een communicatieprotocol is gehandeld, het is een gepaste gedragsregel dat de leden van gemeenteraden en Provinciale Staten niet uit de pers hoeven te vernemen welke belangrijke beslissingen, zoals het opstarten van het verkoopproces van Indaver, worden genomen. Het getuigt van fatsoen richting de publieke aandeelhouders om te bedenken op welke wijzen zij moeten worden geïnformeerd. Het lekken van informatie over het niet doorgaan van de fusie tussen Delta N.V. en Eneco is een incident. Maar, Delta N.V. had op eigen initiatief bij brief of e-mail dit aan haar aandeelhouders met hun achterbannen kunnen uitleggen en niet pas nadat de top van Delta N.V. door de Provinciale Staten was geboden om hierover in de vergadering van de commissie Bestuur, Financiën & Welzijn uitleg te geven. Daarbij ziet onze fractie de dringende urgentie niet om vlak na de commotie over het PZC-artikel over het afblazen van de fusie per direct een aantal interviews te geven waarin de strategie van Delta N.V. uitgebreid werd besproken. Die interviews hadden naar mening onze fractie best een paar dagen kunnen wachten, zeker nadat op de woensdag na de publicatie het statenvoorstel voor de verkoop van Indavedr aan Provinciale Staten werd gestuurd. Enige vorm van politieke sensibiliteit mag van de top van Delta N.V. worden verwacht.

Van een Raad van Commissarissen wordt actieve betrokkenheid, expertise en daadkracht verwacht. Interveniëren wanneer nodig, maar liever nog, ‘early warnings’ herkennen en problemen erkennen zodat er tijdig kan worden bijgestuurd en hard ingrijpen kan worden voorkomen. Het vertrouwen tussen de Zeeuwse politiek en het bedrijf Delta N.V. was door het eerdere optredens van de Delta N.V. al fragiel. Het optreden van Delta N.V. de afgelopen twee weken heeft nu niet bepaald bijgedragen aan het versterken van dat vertrouwen. Zeker, omdat Delta N.V. als energiebedrijf gebaad is bij een verankering in de Zeeuwse samenleving moet de Raad van Commissarissen (RvC) en met name de voorzitter vanuit een bredere maatschappelijke context toezicht moeten houden. En onder die brede maatschappelijke context verstaat onze fractie het bewaken en het behouden van het vertrouwen van de publieke aandeelhouders, die gezeteld zijn in de Zeeuwse politiek. En dan behoort een voorzitter van de RvC dusdanig te opereren dat dat vertrouwen van de Zeeuwse politiek bewaakt en behouden blijft. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun publieke belangen op een correcte wijze door met name de RvC als toezichthouders worden behartigd.

Het optreden van de voorzitter van de RvC in de vergadering van de commissie Bestuur, Financiën & Welzijn van afgelopen maandag 22 september heeft nu niet bepaald bijgedragen aan het herstel van dat vertrouwen. Het niet willen begrijpen dat het niet gepast is dat de Statenleden en gemeenteraden uit de pers moeten vernemen met welke ingrijpende beslissingen zij te maken krijgen, het niet kunnen begrijpen dat in de AvA bestuurders zitten die aan hun gemeenteraad of Provinciale Staten verantwoording verschuldigd zijn en daarbij niet de bereidheid te hebben daar in de toekomst adequaat mee te willen omgaan heeft het vertrouwen in Delta N.V. niet doen toenemen.

Het vertrek van de voorzitter van de RvC respecteren wij. Het is tijd voor een nieuwe start.

Controle is in deze materie is goed, edoch vertrouwen is beter!

Fractievoorzitter Annebeth Evertz