Door op 17 februari 2015

Werkbezoek beleving & benutting van de Zeeuwse natuur

Voor de Partij van de Arbeid zijn behoud van ons natuurlijk kapitaal en een mooi en gevarieerd landschap belangrijke prioriteiten. Daarbij moet breder gekeken worden dan een strikt behoud van het bestaande landschap en de bestaande natuur. Wij zijn voorstander van een ontwikkeling waar natuur, landschap en economie er alle drie op vooruit gaan. Dat is juist ook in Zeeland en de Zuidwestelijke Delta aan de orde. Natuur en economie zijn hier immers op allerlei manieren met elkaar verbonden en verknoopt. In een werkbezoek met PvdA-leden van de Tweede en Eerste Kamer, kandidaten voor de Provinciale Staten en vertegenwoordigers van de gemeenten gaan we de beleving en benutting van de Zeeuwse natuur op drie plaatsen nader bekijken en met lokale betrokkenen bespreken.

Thema 1: Kleinschalig recreatief vissen met zeefuiken tussen Westkapelle en Vrouwenpolder
Langs de noordkust van Walcheren wordt sinds mensenheugenis met fuiken zeevis gevangen. Dat gebruik is onlangs verboden om de achteruitgang van de palingstand te stoppen. De vraag is echter of zo’n maatregel nodig is. Zeefuiken hebben een maaswijdte, die zelfs voor grote schieraal geen belemmering is om uit de fuiken te zwemmen (> 6 cm). Bovendien kunnen afspraken worden gemaakt om eventueel gevangen palingen weer vrij te laten. In dit onderdeel worden lokale zeefuikvissers gevraagd hun werkwijze toe te lichten en bekijken we welke mogelijkheden er zijn om deze oude kleinschalige visserijtraditie in stand te houden.

Thema 2: De kip met gouden eieren, hoe houden we haar aan de leg?
Op Schouwen-Duiveland hebben de RECRON, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in de afgelopen jaren samengewerkt aan het verder dienstbaar maken van bestaande en nieuwe natuur aan mens en economie. De Partij van de Arbeid is benieuwd naar de hierbij opgedane ervaringen en of vergelijkbare samenwerking ook elders Zeeland op gang kan komen. Met welke succes- en faalfactoren moet daarbij rekening worden? Hoe zorgen we ervoor dat natuur en recreatie niet gepolariseerd tegenover elkaar komen te staan?

Thema 3: Natuur in de participatiemaatschappij
In hun reactie op de natuurvisie van staatssecretaris Dijksma zeggen de organisaties verenigd in ‘Soortenbescherming Nederland’: ‘In de natuurbescherming is de participatie maatschappij al jarenlang een feit . . . ‘. De brief wijst erop dat honderdduizenden mensen zich al tientallen jaren belangeloos inzetten voor behoud van natuur en landschap, voor educatieve programma’s en ‘citizen science-projecten’ (natuuronderzoek en -inventarisaties). De betrokkenheid van zoveel vrijwilligers bij natuur en landschap is inderdaad een belangrijk gegeven, dat tot nu toe bij de politiek weinig in beeld is geweest. In dit onderdeel van het werkbezoek gaan we het gesprek aan met (organisaties van) Zeeuwse natuurvrijwilligers en vragen we hen wat de overheid (provincie, rijk, gemeente) kan doen om de betrokkenheid van mensen bij natuur en natuurbeleid (in de ruimste zin van het woord) te verbeteren en te versterken.