Door Maarten Rossen op 7 oktober 2016

Waterschapsfractie pleit voor bouwstop langs Zeeuwse kust

De PvdA-fractie bekruipt, op basis van binnengekomen informatie, het gevoel dat er in navolging van de afkondiging van de stop op uitbreiding van varkensstallen en de daaropvolgende gigantische groei van (nieuwe) varkensstallen een soortgelijke ontwikkeling in gang is of wordt gezet ten aanzien van bebouwing langs de Zeeuwse kust. De PvdA-fractie pleit daarom voor een bouwstop langs de hele Zeeuwse kust.

De Zeeuwse kust is één van de weinig plekken in Nederland waar Zeeuwen, mensen van elders in het land en uit het buitenland ruimte en rust kunnen ervaren. Vele Zeeuwen verdienen hier hun boterhammen mee. Deze spreekwoordelijke kip met de gouden eieren dient volgens de PvdA-fractie gekoesterd te worden zodat zij niet van de leg afraakt.

Tijdens de vergadering van de Commissie Waterkeringen & Wegen van dinsdag 4 oktober jongstleden is door de PvdA gevraagd of het waterschap vergunning moet verlenen voor de bouw van een object op of langs de zeeweringen binnen het gebied van waterschap Scheldestromen. Gezworene Bert de Smet antwoordde hierop bevestigend.

Mede naar aanleiding van bovenstaande hebben de hoofdingelanden Maarten Rossen en Paul Weemaes van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen:

1. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat in afwachting van de nieuwe Kustvisie per direct een bouwstop langs de Zeeuwse kust moet worden afgekondigd? Zo nee, waarom niet?

2. Wat kan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen doen om het volplempen van de Zeeuwse kust te voorkomen?

3. Kunt u ons op een kaart aangeven waar bouwvergunningen op en langs de Zeeuwse zeeweringen zijn verleend?

4. Voor welke locaties en door wie zijn op nog onbebouwde delen van de Zeeuwse zeeweringen bouwvergunningen aangevraagd?

beantwoording-bestuursvragen-pvda-fractie-over-kustbebouwing

verleende-vergunningen

plattegrond-vergunningen

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen