Vragen over zorg in Zeeland

Door Corina van der Vliet op 20 januari 2020

De PZC van 26 december 2019 kopt: “ADRZ gaat een nieuw ziekenhuis bouwen, maar je hoeft er minder vaak te zijn.” Over tien jaar, in 2030, zo lezen we, hoef je voor gesprekken en eenvoudige behandelingen niet meer naar het ziekenhuis. Je kunt dan dichterbij huis terecht. Voor ingewikkelde operaties moet je straks in Midden- en Noord-Zeeland naar een centraal ziekenhuis. Ook wordt in het artikel gewezen op de noodzaak van samenwerking.

In een gezamenlijke brief van maart 2019 hebben de provinciale zorgorganisaties ADRZ, Emergis, GGZ, SVRZ en ZorgSaam gevraagd om zorg hoog op de politieke agenda te zetten. Het is een oproep om samen te werken aan een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur. Wij citeren uit de brief: “Voorbeelden uit de rest van Nederland laten zien dat toekomstbestendige zorg alleen samen met onder andere woningcorporaties, gemeenten en provincie kan worden gerealiseerd. Die visie kunnen we delen in Zeeland, hierin zal niet concurrentie maar samenwerking en netwerkvorming leidend zijn. Wij zullen daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Met de vele ‘kleine’ gemeenten in Zeeland is het noodzakelijk dat de gemeenten zich verenigen. Kennis, geld en organisatievermogen zijn raadvoorwaarden voor succes en daarbij is samenwerking noodzakelijk. Inbreng vanuit de provincie is hierbij van belang.”

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gezondheidszorg in Zeeland voor grote uitdagingen staat. Letterlijk staat er: “Als provincie kunnen we een ondersteunende en desgevraagd verbindende rol spelen en faciliteren we samenwerking waar mogelijk…”.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Corina van der Vliet en Niek Joosse de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:
1. Is het college het met de PvdA eens dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte? Dat het bij gezondheid gaat om het grotere geheel: gezonde voeding, lichaamsbeweging, zingeving,
bestrijden van eenzaamheid, voorkomen van armoede en het hebben van een sociaal netwerk?
2. Hoe ziet het college van Gedeputeerde Staten zijn rol en verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg in Zeeland?
3. Kan het college nader toelichten wat wordt bedoeld met het ondersteunen van de zorgsector via de instrumenten die voortvloeien uit de provinciale kerntaken?
4. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid het initiatief te nemen en de regie te pakken om te komen tot een toekomstbestendige zorgvisie voor Zeeland? Zo ja, binnen welke termijn. Zo nee, waarom niet?
5. Is het college van Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat een zorgvisie in gezamenlijk opgesteld dient te worden. Niet alleen met zorgaanbieders en -verzekeraars, maar (juist) ook met
consumenten, patiëntenorganisaties, hulpverleners en andere partijen zoals woningcorporaties?

Antwoorden op Statenvragen ‘Zorg in Zeeland’ (20-01-2020)

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet