Vragen over verkeersremmers bij Eede

Door Anita Pijpelink op 5 januari 2019

De PvdA-Statenfractie heeft met verbazing kennis genomen van de ontwikkelingen rondom de verkeersremmers in Eede. Wij lazen in de PZC dat op de provinciale weg bij Eede meerdere ongelukken plaats hebben gevonden door de plaatsing van de verkeersremmers. De provincie heeft na korte tijd het besluit genomen om de verkeersremmers weer weg te halen.

In de PZC stond het volgende: “De nieuwe verkeersremmers op de Rijksweg tussen Aardenburg en Eede worden weer weggehaald. Ze hebben al tot diverse ongelukken geleid. (…) De verkeersremmers zijn recent op de doorgaande weg geplaatst, in opdracht van de provincie. De gemeente Sluis was daar nog niet van op de hoogte.”

Voor de PvdA-Statenfractie staat de verkeersveiligheid voorop. Als eerste vragen we ons af hoe het met de verkeersdeelnemers is die een ongeluk hebben gehad bij Eede? Daarnaast vragen we ons af hoe het kan dat de Provincie Zeeland verkeersremmers plaatst die binnen korte tijd tot diverse ongelukken leiden? Daarnaast verbaast ons de communicatie met de gemeente Sluis. De gemeente geeft aan pas later op de hoogte te zijn gebracht van de verkeersremmers. Wij denken juist dat de belanghebbenden samen de verkeersveiligheid moeten verbeteren in Zeeland en niet zonder overleg tot actie over moeten gaan.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Anita Pijpelink en Ralph van Hertum de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:
1. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op een weg eerst gedegen, goed onderbouwd onderzoek moet plaatsvinden? Welke stappen zijn doorlopen alvorens de verkeersremmers in Eede zijn geplaatst?
2. Hoe kijken Gedeputeerde Staten terug op het proces rondom de verkeersremmers? Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat de belanghebbenden, zoals de inwoners van het
betreffende gebied en de gemeente, bij het proces voor verkeersremmers moeten worden betrokken? Zo nee, waarom niet?
3. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om een intern onderzoek te organiseren naar het proces van de verkeersremmers in Eede en vergelijkbare huidige / toekomstige projecten op dezelfde manier tegen het licht te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn Gedeputeerde Staten dan ook bereid om de uitkomsten van dit onderzoek binnen een half jaar in de Commissie Economie te bespreken?
4. Welke verbeterpunten ziet het college in het proces zoals dat is gelopen rondom de situatie van de plaatsing van verkeersremmers in Eede? Is het college bereid deze verbeterpunten in de organisatie toe te passen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Verkeersremmers Eede’ (05-02-2019)

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink