Door Anton van Haperen op 9 februari 2016

Vragen over gebiedsfonds Zuid-Beveland

Gedeputeerde Schönknecht (VVD) heeft, naar aanleiding van vragen in de Statenvergadering van 5 februari jongstleden, aangegeven dat momenteel geen gebiedsfonds bestaat in Zuid-Beveland waaraan TenneT met de toekomstige 380 kV-leiding aan bij zou kunnen dragen. De fracties van D’66, PvdA en CDA hebben grote moeite met de keuze om het tracé in Zuid-Beveland bovengronds aan te leggen. Omdat het ons duidelijk is geworden dat de provincie over de besluitvorming geen eigen bevoegdheid heeft, willen we evenwel dat het provinciebestuur zich maximaal inspant om deze ernstige landschappelijke ingreep zoveel mogelijk te verzachten.

Naar aanleiding van haar opmerking hebben Anton van Haperen (PvdA), Rutger Schonis (D’66) en Anton Geluk (CDA) de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Is het college bekend met de gedragscode van de Nederlandse windbranche (NWEA) waarin is opgenomen dat windturbine-exploitanten zich verplichten tot het leveren van een geldelijke bijdrage voor de omgeving wanneer nieuwe windturbines worden opgericht?
2. Is het college ook bekend met de omstandigheid dat een dergelijke bijdrage veelal in een gebiedsfonds wordt gestort van waaruit landschappelijke, reactieve of andersoortige initiatieven worden betaald? Dit zodat de ingreep in het landschap toch op een positieve wijze kan bijdragen aan de omgeving.
3. Is het college met ons van mening dat de hoogspanningsmasten van de nieuwe 380 kV-verbinding in Zuid-Beveland een minstens even grote landschappelijke ingreep plegen als bijvoorbeeld windturbines?
4. Is het college met ons van mening, dat daarom een vergelijkbare bijdrage gevraagd mag worden van TenneT wanneer de nieuwe hoogspanningsmasten van de 380 kV-verbinding in het Zuid-Bevelandse landschap geplaatst gaan worden?
5. Is het college bereid om met het verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en TenneT in overleg te gaan, om voor het afronden van de besluitvorming over de 380 kV-verbinding een dergelijke financiële bijdrage in een gebiedsfonds zeker te stellen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Gebiedsfonds Zuid-Beveland’ (07-02-2016)

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen