Vragen over bomenkap omgeving Oranjezonweg

Door Tom Lievense op 4 september 2018

De PvdA-waterschapsfractie is door bewoners gewezen op het voornemen bomen te rooien en / of te herplanten aan de Oranjezonweg, Lijdijkweg en Rijnsburgseweg in de gemeente Veere. Het gaat om oudere monumentale populierenbeplantingen, geplant in laanverband welke voorzien zijn van een onderbeplanting met struikvormige soorten. De Heemkundige Kring Walcheren heeft het dagelijks bestuur (DB) van waterschap Scheldestromen een aantal aanbevelingen onder ogen gebracht. Als PvdA staan wij grotendeels achter het kap- en herbeplantingsbeleid van waterschap Scheldestromen. Desalniettemin vinden wij dat vanwege de mogelijke impact van bomenkap en herplanting op het landschap lokaal maatwerk mogelijk moet zijn. Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA de volgende vragen aan het DB gesteld:

1. Is het DB het met de PvdA eens dat op plaatsen waar bomen landschappelijk bepalende elementen zijn een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt?
2. Is het DB het met de PvdA eens dat het kappen van bomen ondanks verzet het draagvlak voor het gehele kap en herplantingsbeleid kan ondermijnen?
3. Is er betreffende dit onderwerp contact geweest met de gemeente Veere? Zo ja, wat is de opvatting van de gemeente Veere hierover? Zo nee, waarom niet?
4. Heeft het DB kennis genomen van de aanbevelingen die door de Heemkundige Kring Walcheren met u zijn gedeeld?

Uit het oogpunt van de landschappelijke kwaliteit, de veiligheid en de impact van de landschappelijke ingreep is de Heemkundige kring tot vijf aanbevelingen gekomen:
a. Respecteren van de plantafstand van zes meter in de rijen.
b. Respecteren van de populier als kenmerkende boomsoort in dit gedeelte van het eiland (geen aanplant van fladderiep of veldesdoorn).
c. In plaats van Populus Robusta zou overwogen kunnen worden Populus Nigra (nader te bepalen cultivar) of Populus Marilandica aan te planten. Deze bomen beschikken over een langere levensduur dan de Robusta populier en beschikken over een eveneens markante habitus.
d. Het intensiveren van inspecties en het indien noodzakelijk laten uitvoeren van extra onderhoud (verwijderen van dood hout), met als doel de bomen zo lang mogelijk te laten staan. Directe werkzaamheden lijken op het eerste gezicht overigens niet noodzakelijk.
e. Indien tot kap en herplant wordt overgegaan, wordt aanbevolen de werkzaamheden per weghelft te faseren. Zo blijft altijd de helft van de beplantingen aanwezig. Dit verzacht de landschappelijke ingreep en geeft de nieuw aangebrachte beplanting de kans om in de beschutting van de nog bestaande beplanting al enkele jaren (bijvoorbeeld drie tot vijf jaar) te groeien. Dit verhoogt de kans op een voorspoedige aanslag van de nieuwe beplantingen en houdt een beschut klimaat langer in stand.

5. Kan het DB per aanbeveling van de Heemkundige Kring aangeven wat hun opvatting hierbij is?
6. Kan het DB een inschatting maken van de meerkosten die het opvolgen van de aanbevelingen tot gevolg zullen hebben, zodat een afweging kan worden gemaakt?
7. Is het DB van plan hierover in overleg te gaan met de Heemkundige Kring Walcheren?

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Antwoorden op vragen waterschapsfractie (04-09-2018)

Tom Lievense

Tom Lievense

“Mijn naam is Tom Lievense. Sinds 2014 ben ik betrokken bij de PvdA-fractie in het waterschap. Hoewel ik sinds 2018 raadslid ben voor PvdA/GroenLinks blijf ik graag betrokken bij het waterschap. In Vlissingen heb ik watermanagement gestudeerd en ben ik afgestudeerd op het onderwerp algenkweek met afvalwater. Deze deskundigheid én mijn kennis van wat er

Meer over Tom Lievense