Door op 6 juni 2014

Voorjaarsnota 2014

‘Leer van het verleden, leef in het heden en bereid je voor op de toekomst’, las ik ergens op een website. De auteur hiervan is mij niet bekend, maar ik vond het een passende spreuk voor de Statenvergadering van vandaag. Daarnet hebben wij gesproken over de jaarstukken en over het verleden en nu bereiden wij als Staten van Zeeland met de voorjaarnota ons voor op de toekomst.

Een toekomstbeeld voor Zeeland, dat wij als Provinciale Staten hebben geschetst in de toekomstvisie ‘Zeeland 2040’. In 2040 kent de provincie Zeeland een goede kwaliteit van leven, werkt samen met andere regio’s en steden, pakt de economische kansen en innoveert. De toekomstvisie neemt vanuit het heden een grote stap in de toekomst. De Voorjaarsnota neemt vanuit het heden een kleinere stap in de toekomst en bekijkt de plannen voor het komende jaar en heeft een meerjarenperspectief tot 2018.

Hoe kijkt de PvdA-Statenfractie naar een toekomstig Zeeland? De PvdA ziet Zeeland als een florerende economie met fatsoenlijk werk voor elke Zeeuw. Onze fractie hecht groot belang aan goed onderwijs voor iedere Zeeuw op alle niveaus. Daarbij houdt de PvdA van een leefbaar Zeeland met goede voorzieningen.

Een florerende economie met fatsoenlijke werkgelegenheid voor ieder Zeeuw. Zeeland werd de afgelopen jaren geconfronteerd met verlies van een aantal grote bedrijven verlies van veel werkgelegenheid. Zalco, Thermphos en Sas Glas. Recent werd Zeeland opnieuw geconfronteerd met verlies van werkgelegenheid door de aangekondigde sluiting van de fabriek van Philip Morris. De kunst voor de komende jaren voor Zeeland zal zijn werkgelegenheid in Zeeland te behouden en nieuw werk te creëren. De PvdA is in ieder geval verheugd met het feit dat er 15 nieuw bedrijven zijn aangetrokken, die ruim 450 nieuwe banen voor Zeeland opleveren.

Het MKB is de motor van de economie en werkgelegenheid. Kleinere ondernemingen zijn flexibel, kennen weinig afstand tussen leiding en medewerkers en staan meer open staan voor innovatie en creativiteit. Bovendien is het MKB vaak de kraamkamer voor nieuw ondernemerschap. Vrijwel alle startende ondernemers beginnen klein. In veel gevallen zijn het de beginnende ondernemers die met baanbrekende en gedurfde initiatieven komen. Belangrijk vindt de PvdA het om in de Voorjaarsnota te lezen dat er een Zeeuws innovatiefonds is om de innovatieve kracht van het MKB te versterken. Er wordt vanuit de huidige InnoGo!-regeling een bedrag van € 1.000.000 voor de jaren 2014 en 2015 in het fonds gestort. Een goed begin, vindt onze fractie.

Het UWV heeft de verwachting uitgesproken dat er tussen 5100 en 8700 medewerkers bij de bureaus voor de jeugdzorg hun baan zullen verliezen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Niet alle jeugdzorgmedewerkers kunnen bij de gemeenten aan de slag. Jeugdzorg Nederland en Abvakabo FNV pleiten nu voor een mobiliteitscentrum om te voorkomen dat jeugdzorgmedewerkers zonder werk thuis komen te zitten. Onze fractie heeft hiervoor recent aan Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld. Wellicht kan de gedeputeerde een voorschot op de antwoorden geven of de jeugdzorgmedewerkers uit Zeeland, die door de transitie van de jeugdzorg hun baan verliezen een beroep kunnen doen op een mobiliteitscentrum.

“Investeren in kennis levert positieve korte- en nog sterkere positieve langetermijneffecten op. Effecten zijn bovendien gunstig ongeacht welke toekomst zich uiteindelijk exact ontvouwt”, aldus het rapport ‘De Slimme kracht van Zeeland’ van de wetenschappelijke Raad Zeeland. Goed of excellent onderwijs in Zeeland, zoals het rapport het noemt, is uiteindelijk goed voor de Zeeuwse economie. Investeren in de kennisinfrastructuur, dat is wat onze PvdA-fractie belangrijk vindt. Goede vakopleidingen en onderzoek binnenhalen voor Zeeland zijn diepte-investeringen. De PvdA mist onderwijsbeleid in de Voorjaarsnota. De PvdA dient dan ook de Motie ‘Slimme Kracht’ in, waarin Gedeputeerde Staten opgedragen krijgen om aan het rapport ‘De Slimme Kracht van Zeeland’ een uitdrukkelijke plaats te geven in het plan van aanpak over de toekomstvisie ‘Zeeland 2040’, zodat in samenwerking met de Zeeuwse kennisinstellingen, de Wetenschappelijke Raad Zeeland, de Zeeuwse Onderwijsautoriteit en andere relevante partners voortvarend aan een follow-up van het rapport ‘De Slimme Kracht van Zeeland’ gewerkt kan worden.

Wij komen op een later moment te spreken over het Zeeuwse Kennis- en innovatiecentrum. Het dossier Zeeuwse Bibliotheek & Scoop Zeeland. Toch wil onze fractie aanstippen dat zij zo’n Zeeuws Kennis- en innovatiecentrum een meerwaarde voor de Zeeuwse kennisinfrastructuur vindt en meent dat het een meerwaarde oplevert.

Een goede draaiende Zeeuwse economie is belangrijk voor welvaart en werk. Het is goed leven in Zeeland, maar daarvoor zijn wel goede voorzieningen nodig, zoals openbaar vervoer en goede voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg. In november 2013 diende de PvdA samen met de SP bij de begrotingsbehandeling een amendement in om MBO-ers een kortingskaart voor het openbaar vervoer in Zeeland te geven. Wij vonden dit belangrijk omdat door concentratie van het MBO de reiskosten in Zeeland tot de hoogste van het land behoren. Tot onze teleurstelling werd dit amendement door Provinciale Staten verworpen. Een pleister op de wonde is dat als onderdeel van het onderwijsakkoord in de Tweede Kamer vóór 2017 alle MBO-ers in Nederland een OV-kaart zullen krijgen.

Dit jaar zal de startnotitie voor een nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan worden vastgesteld. Hier spreken wij op een later tijdstip over. Voor de PvdA is belangrijk dat we een goede en veilige mobiliteit in Zeeland krijgen met aandacht voor de groen-blauwe oase die zo kenmerkend is voor onze provincie.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de gezondheid van de inwoners in krimpgebieden minder goed is dan de rest van Nederland. Als mogelijke verklaring wordt genoemd een afnemend zorgvoorzieningenniveau in krimpregio’s en aantasting van de leefomgeving. De PvdA acht het van groot belang voor Zeeland en haar inwoners om de zorgvoorzieningen in onze provincie op peil te houden. Onze fractie meent dat iedere Zeeuw heeft recht op goede gezondheidszorg bij hem of haar in de buurt. Van groot belang is dat goede voorzieningen in de vorm van gezondheidszorg goed bereikbaar blijven voor de Zeeuwen. In een dunbevolkt gebied is het lastig om deze voorzieningen op een kwalitatief hoog niveau te houden. Zeeuwen hebben recht op goede gezondheidszorg. De PvdA komt dan ook samen met de VVD, SGP en SP volgende maand met het initiatiefvoorstel ‘Verkenner in de Zeeuwse zorg’. Nauwe samenwerking tussen zorgaanbieders is een essentiële voorwaarde om goede kwalitatieve gezondheidszorgzorg voor de Zeeuwen te behouden en te verkrijgen. De Verkenner krijgt de opdracht om na te gaan welke factoren essentiële samenwerking van de zorgaanbieders in de weg staan en benoemt daarbij teven de factoren die de samenwerking kunnen bevorderen. Binnenkort spreken wij over dit initiatiefvoorstel.

Wanneer ik vanuit de drukte en hectiek van de Randstad weer in het relatief rustige Zeeland kom, verzucht ik altijd: Wat hebben wij het toch goed hier in Zeeland. En dat is een hele kunst voor het provinciaal bestuur. Het goede van Zeeland behouden in de mondiale vaart der volken.

Fractievoorzitter Annebeth Evertz

Voor de motie stemden alle partijen in Provinciale Staten met uitzondering van het CDA.

Motie ‘Slimme kracht’ (06-06-2014)