Door op 21 juni 2013

Voorjaarsnota 2013

Voor ons ligt de voorjaarsnota. Een nota voor de financiële beleidskaders voor 2014. Een klein kijkje in de toekomst. Voorlopig geen ‘gouden terpen’ in Zeeland, zoals de voorjaarsnota meldt. Een Algemene Reserve, die daalt naar € 20 miljoen, zorgen over de hoogte van de saneringskosten van Thermphos.  Bezuinigingen van het Kabinet van € 6 miljard, waar wij als provincie straks rekening mee moeten houden. Hoe anders tien jaar terug! De provincie zat ruim in haar jasje. Zeeland als Bountyparadijs, waarin veel kon.

De PvdA is er niet naar om te gaan zitten somberen. De Zeeuwse jas is krapper geworden, maar de provinciale financiën zijn gezond. Zeeuwen kunnen een goed leven opbouwen. Daarvoor zullen wij wel moeten blijven investeren. Voor dat goede leven is wel werk nodig. Werk is voor veel mensen immers meer dan alleen geld verdienen. Het is ook een bron van zelfwaardering en vormt dus een belangrijk deel van je identiteit. Het verliezen je baan is dan ook voor velen een schokkende gebeurtenis. Zeeland kent gelukkig nog steeds een lage werkloosheid, lager dan het landelijk gemiddelde.

Desondanks zijn grote bedrijven in Zeeland (waaronder Zalco en Thermphos) failliet gegaan. Uit signalen, die onze fractie heeft ontvangen, blijkt dat het mobiliteitscentrum dat de werknemers van Thermphos weer aan het werk moet krijgen niet goed functioneert. Daarbij is vanuit de bouwwereld de behoefte geuit om te kunnen aansluiten bij het mobiliteitscentrum. Wat gaan Gedeputeerde Staten hier aan doen?

Gezondheid is een basisvoorwaarde voor een goed leven. Van belang is dat Zeeuwen kunnen rekenen op goede zorg. De situatie wat betreft die zorg in Zeeland baart de PvdA-fractie zorgen. De enige manier om de zorg ook toekomstbestendig te maken is wanneer de partijen op alle fronten gaan samenwerken. Daar hebben we het al vaak over gehad in Provinciale Staten. Afgelopen mei hebben wij, mede met de VVD en de SGP, een initiatiefvoorstel voor een zorgautoriteit besproken in de Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn. Naar aanleiding van het verloop van het debat is toen besloten dit initiatiefvoorstel in te trekken. Na de zomer zullen we met een aangepast voorstel komen voor het instellen van een zorgregisseur. Hopelijk zal dit dan wel op een breed draagvlak in uw Provinciale Staten kunnen rekenen!

Een ander punt, waar onze fractie aandacht voor wil vragen, is de MBO-student onder de 18 jaar. Zeeland is een provincie met relatief weinig inwoners. Hierdoor zijn steeds meer onderwijsinstellingen samengevoegd. Door deze opschaling moeten studenten in Zeeland gemiddeld de grootste reisafstand overbruggen. Hierdoor zijn zij – op Drenthe na – ook het meeste geld kwijt aan reiskosten. Dat kan er toe leiden dat jongeren een andere studie gaan volgen, omdat de reiskosten anders een te zware belasting worden.

De PvdA vindt dat de reiskosten niet belemmerend mogen zijn voor de studiekeuze. We hebben er al meerdere malen in Provinciale Staten over deze kortingskaart voor MBO-studenten gediscussieerd. Onze fractie meent dat nu het moment is aangebroken om een motie in te dienen. De PvdA dient dan ook een motie in om ingaande van het schooljaar  2014-2015 een speciaal OV-tarief voor MBO-studenten onder de 18 jaar in te voeren. Ons voorstel is vergelijkbaar met de OV-kaart voor deze doelgroep in Noord-Brabant.

De mens kan niet zonder natuur. “Een mens met een tuin en een bibliotheek, heeft alles wat hij nodig heeft”, schreef Cicero. Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn dus belangrijk. Investeren in natuurlijk kapitaal voor het goede Zeeuwse leven. Het is een hardnekkig misverstand dat natuur en economie, als water en vuur zijn.  Natuur is economie.  De aanwezigheid van natuur levert directe geldstromen op, bijvoorbeeld in de vorm van hogere huizenprijzen, toerisme en recreatie. Dat betekent dat onze PvdA-fractie hecht aan de gelden, die zijn gereserveerd voor toezeggingen in het kader van gebiedsontwikkeling en natuurbeheer.

Zeeland ligt centraal in de Zuidwestelijke Delta. Het in samenhang versterken van de economie en de ecologie van dit gebied, zoals de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta wil, wordt door de Partij van de Arbeid ondersteund. De vraag is natuurlijk wel óf en in welk tempo de verschillende ambities, ook in een periode van crisis kunnen worden waargemaakt. Het Rijk heeft weinig geld voor investeringen en kijkt nu nadrukkelijk naar de regio. Rondom de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer is daarom in het kader van het programma gebiedsontwikkeling een zoektocht gaande naar ‘verdienmogelijkheden’. De Partij van de Arbeid is van mening dat hierbij duidelijke grenzen moeten gelden, bijvoorbeeld waar het gaat om intensieve gebruiksfuncties (zoals wonen en verblijfsrecreatie) in buitendijkse natuurgebieden.

Een belangrijk financieel onderwerp in de Voorjaarnota is de ontwikkeling van de Algemene Reserve en het weerstandsvermogen. De Algemene Reserve daalt in 2014 tot € 20 miljoen. Voor de PvdA-fractie een minimum. Zeker, omdat wij ons zorgen maken over het weerstandsvermogen en de financiële risico’s van Thermphos, die wanneer deze bekend zijn, beslist van invloed zullen zijn op de hoogte van dat weerstandsvermogen. Hoogst waarschijnlijk komt de beoogde weerstandscapaciteit dan hoger uit dan € 11 miljoen.

De PvdA-fractie kan zich verenigen met de Voorjaarnota, zoals deze nu voorligt. Geen Bountyparadijs  in Zeeland, maar ook geen Zeeland volgens de filosoof Diogenes. Een Griekse filosoof, die van 404 tot 323 voor Christus in Athene leefde en zijn leven in armoede sleet, omdat hij rijkdom minachtte. Hij sliep ‘s winters in een vat en had slechts één kledingstuk. Een leven zonder franje. Ergens moeten de Zeeuwen in het midden kunnen uitkomen. Genietend van al het goede dat onze provincie ons biedt.

Annebeth Evertz, fractievoorzitter

Gedeputeerde Van Heukelom (SGP) heeft in de Statenvergadering van 21 juni 2013 toegezegd de kaart voor 16- en 17-jarigen te onderzoeken. Daarnaast zal hij ook een OV-kaart voor Zeeuwse leerlingen tussen 12 en 18 jaar laten onderzoeken. In het najaar van 2013 komt hij met voorstellen voor beide kaartsoorten alsmede een tussenvariant.

Motie ‘OV-kaart voor 16-17-jarigen’ (21-06-2013) 3