Vervolgvragen over Plan Perkpolder

Door Maarten Rossen op 22 juni 2018

Elf maanden geleden stelden wij vragen over het gebruik van vervuilde grond bij de realisatie van Plan Perkpolder. Het is triest dat daadwerkelijk verontreinigde grond gebruikt is. Daarom is het terecht dat het waterschap de dijk niet wil overnemen van Rijkswaterstaat. Het risico is inderdaad veel te groot.

Volgens berichten in de PZC wil de gemeente Hulst vuile grond gaan toestaan in het westelijke deel van Plan Perkpolder. Klaarblijkelijk weigert de gemeente Hulst lering te trekken uit misstappen begaan bij de aanleg van de dijk. Het blijkt namelijk dat verontreinigingen in de zogenaamd thermisch gereinigde grond zitten. Waar de grond vandaan komt is niet meer achterhalen en wie er voor gezorgd heeft dat vervuilde grond is bijgemengd evenmin. Dat er is bijgemengd staat vast omdat stoffen in de onderzochte monsters zijn aangetroffen die na thermische reiniging verdampt hadden moeten zijn.

Het westelijke deel van Plan Perkpolder kent een zoetwaterbel die het waterschap niet moet willen opofferen. De enige reden dat de verontreinigde dijk niet wordt afgegraven en opnieuw wordt aangelegd met schone grond is omdat deze binnen de zoute contour blijft. De gemeente Hulst wil het gebied waar de zoetwaterbellen zitten met risico’s opschepen en dit dient voorkomen worden. Het financiële fundament van Plan Perkpolder blijkt vervuilde grond te zijn en dat maakt het een slecht fundament.

Door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is 14 juni jongstleden gezegd dat er inmiddels een dwangsom is opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanwege grond die komt van ATM Moerdijk. Dit thermisch gereinigde bodemmateriaal is waarschijnlijk afgeblust met koelwater dat GenX bevat. Ons heeft tevens informatie bereikt dat ook bij Indaver Industrial Waste Services in Terneuzen GenX in afvalwaterstromen is aangetroffen.

Mede naar aanleiding van bovenstaande hebben hoofdingelanden Maarten Rossen en Paul Weemaes van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen gesteld:
1. Door waterschap Scheldestromen zijn vorig jaar geen garanties gevraagd. Gaat u die nu wel vragen? Zo ja, wie gaat / gaan die garanties afgegeven? Zo nee, waarom niet?
2. Elf maanden geleden was niet bekend wat de herkomst is van de grond waarmee het terrein wordt opgehoogd. Is dit inmiddels wel bekend? Zo ja, waar komt de grond vandaan? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u het met de PvdA eens dat nu wel deugdelijke controles op de aan te voeren grond uitgevoerd dienen te worden? Zo ja, wie gaat deze controles uitvoeren en betalen? Zo nee, waarom
niet?
4. Bent u het inmiddels wel met de PvdA eens dat ter bescherming van het grondwater geotextiel / folie / doek dient te worden aangebracht? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u toezeggen dat waterschap Scheldestromen volledige medewerking gaat verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek?
6. Welke rollen hebben ATM Moerdijk en Indaver Industrial Waste Services gespeeld of spelen zij nog steeds in de levering van grond voor het project Plan Perkpolder en is het juist dat deze bedrijven (koel)water gebruiken dat GenX bevat?
7. Is het een optie om, wanneer deze schoon is bevonden, vrijkomende grond bij de aanleg van de nieuwe zeesluis in Terneuzen te gebruiken in plaats van industriegrond van onbekende herkomst?

Beantwoording vervolgvragen PvdA grond Perkpolder

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen