Door op 6 januari 2016

Verstoorde relatie Vlissingen – Scheldestromen?

Uit de media heeft de PvdA-fractie Scheldestromen vernomen dat de relatie tussen de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen momenteel weinig soepel verloopt. Er werd in diverse media zelfs melding gemaakt van een kort geding. Dit baart de PvdA-fractie zorgen. Overheden die elkaar voor het gerecht slepen maakt op de inwoners van Zeeland een merkwaardige indruk.

Op de PvdA-fractie maakt het des te meer een merkwaardige indruk daar waterschap Scheldestromen in het recente verleden gronden om (vrijwel) niet beschikbaar heeft gesteld op Vlissings grondgebied en de beurs trekt om de stankoverlast van de rioolwaterzuivering (RWZI) bij Ritthem terug te dringen teneinde de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te kunnen realiseren.

Mede naar aanleiding van bovenstaande hebben de hoofdingelanden Wilma Brouwer en Paul Weemaes van de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen gesteld:

1. Hoeveel gronden, financiële middelen en mensuren heeft waterschap Scheldestromen inmiddels uitgetrokken voor de realisatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne op het grondgebied van de gemeente Vlissingen? Dit is in eerste instantie toch gericht op het belang van de gemeente Vlissingen.

2. Hoe is het overleg tussen de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen over de huuropzegging van het strand bij Vlissingen tot op heden verlopen?

3. Is het voor gemeente Vlissingen geen optie om aan te sluiten bij het akkoord tussen het waterschap en de gemeente Veere?

4. Is het juist dat de gemeente Vlissingen een kort geding heeft aangespannen tegen waterschap Scheldestromen?

5. Hoe verloopt het overleg tussen de Vlissingse strand- / horeca-exploitanten en waterschap Scheldestromen?

Beantwoording vragen PvdA-fractie relatie Vlissingen-Scheldestromen (07-01-2016)