Door op 31 oktober 2014

Versterken stedelijke aantrekkingskracht Zeeland

Zeeland is afgelopen maandag met de neus op de feiten gedrukt door het bericht in de PZC dat Lamb Weston Meijer B.V. een gedeelte van zijn hoofdkantoor gaat verplaatsen naar Breda. We weten natuurlijk allemaal dat er veel jongeren uit onze provincie wegtrekken om elders te gaan studeren en dat velen daarvan zich blijvend elders vestigen. En in de ‘Staat van Zeeland 2013’ hebben we ook kunnen lezen dat het aandeel hoger opgeleiden in de Zeeuwse beroepsbevolking op zijn best gelijk blijft, terwijl het elders toeneemt. Maar dat een bij uitstek Zeeuws bedrijf als de aardappelverwerker Lamb Weston Meijer B.V. er voor kiest om een deel van zijn hoofdkantoor te verplaatsen naar een locatie buiten onze provincie komt toch hard aan en onderstreept de urgentie van dit probleem.

De trek naar de stad is een fenomeen dat zich vrijwel overal op de wereld voordoet. In Nederland zijn het met name de steden met een universiteit en andere hogere opleidingen die als trekker fungeren. Zeeland is een prachtige provincie waar het goed toeven is. Dat vinden veel Zeeuwen en ook veel toeristen die hier ’s zomers verblijven, maar kennelijk ontbreekt er hier iets om onze provincie aantrekkelijk te maken als woon- en werkgebied voor jongeren en hoger opgeleiden. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat dat moet veranderen. Het University College Roosevelt (UCR) en de vooraanstaande positie van de Hogeschool Zeeland in HBO-land zijn goede aanzetten, maar het is niet genoeg! In onze visie speelt een stedelijke cultuur en stedelijke aantrekkingskracht bij dit alles een belangrijke rol. Daarbij gaat het er niet om dat er meer gebouwd moet gaan worden. Het gaat om een stedelijke ambitie op het gebied van werk, onderwijs, cultuur en zo meer. In combinatie met het historische karakter en de eigen schaal van onze steden en de aanwezigheid van platteland in de directe omgeving liggen hier kansen om Zeeland een aantrekkelijk vestigingsgebied te maken. De realisatie van die kansen vraagt wel samenwerking en inzet.

Met de motie die wij samen met het CDA indienen willen wij het vraagstuk van de stedelijke ambitie van Zeeland agenderen. Wij vragen Gedeputeerde Staten de samenhang tussen de wegtrek van jongeren en hoger opgeleiden en de te geringe stedelijke aantrekkingskracht samen met de vier grootste Zeeuwse steden te onderzoeken en daarvoor een programma voor te bereiden.

Statenlid Anton van Haperen

Motie ‘Versterken stedelijke aantrekkingskracht Zeeland’ (31-10-2014)

De motie werd gesteund door de PvdA, VVD, CDA, SGP, CU en PVV en werd daarmee aangenomen.